Aktivnosti

Promovisanje odredbi Arhuske konvencije sa ciljem njene proaktivnije primjene u praksi

 

 

U Beranama je 10.11.2017.god. u organizaciji Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i Arhus centra organizovan edukativni seminar za predsjednike mjesnih zajednica o Arhuskoj konvenciji.

U nastojanju da doprinesemo što boljem sprovođenju Arhuske konvencije i obezbijedimo aktivnije učešće javnosti na ovaj način, prepoznata je potreba, te je u saradnji sa opštinom Berane - Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti i Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i životnu sredinu - organizovan edukativni seminar za predsjednike mjesnih zajednica.

Opširnije: Promovisanje odredbi Arhuske konvencije sa ciljem njene proaktivnije primjene u praksi

„Pravilno rukovanje i servisiranje rashladnih i klima uređaja“ za

 

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine u okviru projekta „Plan eliminacije HCFC supstanci koje oštećuju ozonski omotač“ organizuje obuku „Pravilno rukovanje i servisiranje rashladnih i klima uređaja“ za servisere rashladnih i klima uređaja. Obuka će se odražati u periodu 7-8 decembar 2017.god. sa početkom u 9h. Mjesto održavanja SSS“Ivan Uskoković“, Podgorica. Nakon završene obuke kandidat dobija Uvjerenje o završenoj obuci, koje je ujedno i jedan od uslova da pravno lice/preduzetnik koje obavlja djelatnost održavanja i/ili popravke i isključivanja iz upotrebe proizvoda koji sadrže kontrolisane i alternativne supstance dobije dozvolu za obavljanje ove vrste djelatnosti koju izdaje Agencija za zaštitu prirode i životne sredine.

Pozivaju se svi zaiteresovani serviseri, sa srednjom ili visokom stručnom spremom, mašinskog ili tehničkog smjera, da se prijave za navedenu obuku. Prijave slati na e mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .


Kontakt osoba: Tatjana Boljević, tel: 020/ 446-507

Kratkoročni akcioni plan za Opštinu Pljevlja u slučaju prekoračenja ili rizika od prekoračenja praga upozoravanja za sumpor(IV)oksid SO2

 

Kratkoročni akcioni plan za Opštinu Pljevlja u slučaju prekoračenja ili rizika od prekoračenja praga upozoravanja za sumpor(IV)oksid SO2

RAZLOG ZA DONOŠENJE PLANA

Period u kojem su registrovana prekoračenja praga upozorenja za sumpor(IV)oksid SO2
U popodnevnim časovima, dana 29.01.2017. godine, izmjerene su veoma visoke koncentracije zagađujućih materija u vazduhu na mjernom mjestu u urbanoj zoni Pljevalja. Koncentracija sumpor(IV)oksida SO2 u 16h, 18h i 19h bila je iznad granice upozorenja koja iznosi 500µg/m3. U dužem vremenskom periodu izmjerene su i veoma visoke koncentracije PM10 čestica u vazduhu, što dodatno utiče na veoma loš kvalitet vazduha u urbanoj zoni Pljevalja.
U isto vrijeme na mjernom mjestu u selu Kruševu (Opština Pljevlja) na SB stanici Gradina koncentracija sumpor(IV)oksida SO2 je bila ispod 30µg/m3.


PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE PLANA

Na osnovu člana 23 Zakona o zaštiti vazduha ("Sl. list Crne Gore", br. 25/10 i 43/15) Agencija za zaštitu životne sredine donosi kratkoročni akcioni plan za Opštinu Pljevlja u slučaju prekoračenja ili rizika od rekoračenja praga upozoravanja za sumpor(IV)oksid SO2.

Zakonom o zaštiti vazduha propisano je da u zonama gdje su prekoračeni pragovi upozoravanja i/ili obavještavanja za sumpor(IV)oksid SO2 i azot(IV)oksid NO2 ili postoji rizik od prekoračenja ovih standarda, Agencija, u saradnji sa organima lokalnih uprava na čijoj se teritoriji zona nalazi, donosi kratkoročni akcioni plan. Zakonom je takođe propisano da Agencija može, ukoliko smatra da je to potrebno, pokrenuti postupak za donošenje kratkoročnog akcionog plana u zonama gdje postoji rizik od prekoračenja drugih graničnih vrijednosti i/ili ciljnih vrijednosti uspostavljenih radi zaštite zdravlja ljudi, a u zonama gdje postoji rizik od prekoračenja praga upozoravanja za ozon, Agencija može pokrenuti postupak za donošenje kratkoročnog akcionog plana ukoliko procijeni, uzimajući u obzir nacionalne geografske, meteorološke i ekonomske uslove, da postoji značajan potencijal da se smanji rizik, trajanje i ozbiljnost takvog prekoračenja.

Zakon takođe propisuje da kratkoročni akcioni planovi sadrže mjere koje se kratkoročno preduzimaju u cilju smanjenja rizika ili trajanja prekoračenja, tako da se u zavisnosti od svakog pojedinačnog slučaja, mogu preduzeti mjere za kontrolu i po potrebi privremeno obustaviti aktivnosti kao što su saobraćaj motornih vozila, izvođenje građevinskih radova, aktivnost usidrenih brodova, upotreba industrijskih postrojenja i proizvoda, grijanje domaćinstava i dr.Mjerama se može obuhvatiti zaštita osjetljivih grupa stanovništva kao što su djeca i starija lica.

Sredstva za izradu i sprovođenje kratkoročnog akcionog plana obezbjeđuju se iz državnog budžeta i budžeta jedinica lokalne samouprave na čijoj se teritoriji zona nalazi. Ukoliko se kratkoročnim akcionim planom predviđaju i mjere za smanjivanje emisija iz stacionarnih izvora, te mjere dužan je da finansira i sprovodi zagađivač.

Pored Zakona o zaštiti vazduha, ova materija uređena je i Uredbom o o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija,graničnih vrijednosti i drugih standarda kvalitetavazduha ("Sl. list Crne Gore", br. 25/2012). Uredbom se utvrđuje prag upozoravanja za sumpor(IV)oksid SO2 i azot(IV)oksid NO2sa aspekta zaštite zdravlja ljudi, kao i pragupozoravanja i prag obavještavanja za ozon, sa aspekta zaštite stanovništva, odnosno osjetljivih grupapri kratkotrajnom izlaganju povećanim koncentracijama ozona (Prilog 8), propisuju se obaveze Agencije za zaštitu životne sredine u slučajevima prekoračenja praga upozoravanja i praga obavještavanja (član 12) u pogledu obavještavanja javnosti i definišu posebne mjere upozoravanja stanovništva u slučaju prekoračenja pragova upozoravanja ili praga obavještavanja (Prilog 9).

 

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 

PROGRAM RASPRAVE:

1. Javna rasprava će trajati do 27. novembra 2017. godine. 

2. Javna rasprava se organizuje: 

- postavljanjem Nacrta zakona o procjeni uticaja na životnu sredine na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava;  
- postavljanjem Nacrta zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu na portalu e-Uprave https://www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava;  
- postavljanjem Nacrta zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu  na internet stranici Arhus centra Podgorica www.arhuscg.me,  Arhus centra Nikšić  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  i Arhus centra Berane www.arhuscentri.me.  
- u formi tribine koja će biti održana u ponedeljak 20. novembra 2017. godine u multimedijalnoj sali na prizemlju Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa početkom u 11:00 h. 

3. Pozivaju se građani, stručne i naučne institucije, državni organi, strukovna udruženja, nevladine organizacije, mediji i druge zainteresovane organizacije i zajednice da se uključe u javnu raspravu i daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na tekst Nacrta zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu.  

4. Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi do 27. novembra 2017. godine Ministarstvu održivog razvoja i turizma na sljedeći način: 
- na e-mail adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ;  
- na portal E-Uprave ili 
- preko arhive Ministarstva na adresu: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, IV Proleterske br. 19, 81 000 Podgorica (sa naznakom „Javna rasprava – Nacrta zakona o procjeni uticaja na životnu sredine ) 
- Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija je: Brankica Cmiljanović, e-mail  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  tel,   020 446 283, Fax: +382 20 446 215.

Početak realizacije projekta „Arhus karavan”

 

 

Povodom početka realizacije Projekta „Arhus karavan”, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine i Ekološki pokret ,,OZON“ iz Nikšića, su danas, 17.oktobra 2017.godine organizovali edukativnu posjetu preduzećima Regionalna sanitarna deponija ,,Možura`` i Hemosan u Baru.

Tom prilikom prisutnima i medijima su se obratili:

- g-din dr Zoran Srzentić, predsjednik opštine Bar,
- g-din Zoran Nikitović, ispred preduzeća Hemosan,
- g-din Nikola Medenica, direktor Agencije za zaštitu prirode i životne sredine,
- g-din Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta „Ozon”.

Opširnije: Početak realizacije projekta „Arhus karavan”

Još članaka...

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!