Javni pozivi

Javni poziv

 

 

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu životne sredine upućuje

JAVNI POZIV
nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu deponije Maljevac – odlaganje nusprodukata sagorijevanja uglja iz TE »Pljevlja«

Agencija za zaštitu životne sredine poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine da učestvuju u procesu izbora jednog predstavnika u Komisiji za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu deponije Maljevac – odlaganje nusprodukata sagorijevanja uglja iz TE »Pljevlja«.

Opširnije: Javni poziv

Javni poziv NVO

 

 

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu životne sredine upućuje

 

JAVNI POZIV
nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Programa istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore

 

 

Agencija za zaštitu životne sredine poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine da učestvuju u procesu izbora jednog predstavnika u Komisiji za ocjenu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Programa istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana Komisije. Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana Komisije, ako ispunjava sljedeće uslove:
- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
- da u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti zaštite životne sredine;
- da je u prethodnoj godini realizovala jedan projekat ili aktivnost u navedenoj oblasti;
- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno i namještenici.

Kandidat nevladine organizacije za člana Komisije može biti lice koje:
- je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
- posjeduje iskustvo iz oblasti zaštite životne sredine;
- nije član političke partije, državni ili javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik u organima državne uprave.

Nevladina organizacija je dužna da, uz predlog za kandidata, dostavi:
- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
- kopije akta o osnivanju i statut;
- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u oblasti zaštite životne sredine;
- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi
- organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici ili namještenici;
- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Komisije;
- biografiju kandidata sa podacima o iskustvu u oblasti zaštite životne sredine;
- izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik;
- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana komisije.

Rok za podnošenje prijedloga je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Dokumentacija po Javnom pozivu se dostavlja arhivi Agencije za zaštitu životne sredine na adresu:

Agencija za zaštitu životne sredine
Ul. IV Proleterske brigade 19
81 000 Podgorica

sa napomenom "predlaganje kandidata za člana Komisije za ocjenu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Programa istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore


Predlog kandidata za člana Komisije biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

ORIGINALNI TEKST JAVNOG POZIVA

 

 

 

 

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama

 

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za imenovanje jednog reprezentativnog predstavnika u Komisiju koja će uraditi analizu u vezi sa lokacijom automatske stanice za praćenje kvaliteta vazduha u Pljevljima.

Memorandum možete preuzeti OVDJE

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju u izradi godišnjeg programa rada - 2016

Na osnovu člana 3 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ( Sl.list Crne Gore’’,br.07/12), Agencija za zaštitu životne sredine
objavljuje


JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA UČEŠĆE U KONSULTOVANJU U IZRADI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA

Agencija za zaštitu životne sredine poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine i ljudskih prava da učestvuju u konsultovanju u izradi i donošenju Godišnjeg programa rada za 2016.godinu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici ovog organa.

Prijava sadrži kontakt podatke nevladine organizacije koja je zainteresovana za konsultovanje u izradi Godišnjeg programa rada i prijedlog na koji način da se obave konsultacije.

Prijave se dostavljaju na adresu: Agencija za zaštitu životne sredine
Ul.IV Proleterske brigade 19
81 000 Podgorica
Ili na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. , Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija je Mervana Hadrović, 

tel. 051-241-121 i 068-833-661

 


 Prilog: - Nacrt godisnjeg programa rada Agencija za zaštitu životne sredine

                 -  Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju u izradi godišnjeg programa rada

 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!