Reagovanje Agencije za zaštitu životne sredine na saopštenje za javnost Ekološkog pokreta ,,Ozon'', objavljenog u današnjim medijima

 

Povodom saopštenja za javnost Ekološkog pokreta ,,Ozon'', objavljenog u današnjim medijima, vezano za navodno nedostavljanje informacija vezanih za praćenje kvaliteta vazduha pomenutoj NVO, Agencija za zaštitu životne sredine informiše javnost o sljedećem:

Ekološki pokret ,,Ozon’’ dostavio je dana 25.01.2016.g. Agenciji za zaštitu životne sredine, zahtjev za dostavljanje informacija koje se odnose na:

-Srednje godišnje vrijednosti PM10 za 2015. godinu za Podgoricu, Nikšić i Pljevlja;-Srednje godišnje vrijednosti PM2,5 za 2015. godinu za Nikšić i Pljevlja;-Zapisnik ili informaciju o kvaru na uzorkivaču zbog čega nije vršeno mjerenje srednjih dnevnih vrijednosti suspendovanih čestica PM2,5 tokom januara 2015-te godine u Pljevljima;-Zapisnik ili informaciju o kvaru na uzorkivaču zbog čega nije vršeno mjerenje srednjih dnevnih vrijednosti suspendovanih čestica PM2,5 tokom februara, marta, aprila, maja, juna i jula 2015-te godine u Nikšiću;-Zapisnik ili informaciju o kvaru na uzorkivaču zbog čega nije vršeno mjerenje srednjih dnevnih vrijednosti suspendovanih čestica PM2,5 tokom novembra 2015-te godine u Pljevljima;-Zapisnik ili informaciju o servisu uzorkivača zbog čega nije vršeno mjerenje srednjih dnevnih vrijednosti suspendovanih čestica PM2,5 tokom decembra 2015-godine u Pljevljima i Nikšiću;-Da li postoje podaci o srednjim dnevnim vrijednostima PM2,5 u periodu dok su uzorkivači iz državne mreže bili u kvaru ili na servisu, za opštine Pljevlja i Nikšić, tokom 2015-te godine, iz nekih alternativnih izvora? -Da li su tokom izračunavanja srednje godišnje vrijednosti PM2,5 za 2014. godinu postojali podaci za srednje dnevne vrijednosti PM2,5 za decembar mjesec te godine, odnosno da li su oni uzeti u obzir tokom dobijanja vrijednosti 41,53µg/m3 za srednju godišnju koncentraciju koja je prikazana u Informaciji o stanju životne sredine za 2014. godinu, koju je uradila Agencija za zaštitu životne sredine?Na koji način je Agencija za zaštitu životne sredine obavijestila javnost o tehničkim kvarovima na stanicama koje čine državnu mrežu za monitoring vazduha, kada su konkretno u pitanju uzorkivači zbog kojih nije vršeno mjerenje srednjih dnevnih vrijednosti suspendovanih čestica PM2,5 u opštinama Nikšić i Pljevlja?

            U cilju objektivnog informisanja javnosti a postupajući po zahtjevu Ekološkog pokreta ,,Ozon’’, br:05-UPI-4/1 od 26.01.2016.godine, direktor agencije za zaštittu životne sredine Ervin Spahić je na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list Crne Gore", br. 44/12) i člana 4 Zakona o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine ("Sl. list Crne Gore br. 03/09), donio Rješenje kojim se dozvoljava pomenutoj NVO, pristup informacijama koje se nalaze u posjedu Agencije, i to:

- Na web sajtu Agencije za zaštitu životne sredine trunutno su dostupni mjesečni izvještaji o kvalitetu vazduha za 2015.godinu, dok srednje godišnje koncentracije proračunava ovlašćena akreditovana institucija postupkom validacije;

-Ovlašćena institucija dostavlja Godišnji izvještaj do 31.03.tekuće godine za prethodnu godinu, a u skladu sa Zakonom o životnoj sredini, nakon čega Agencija izrađuje informaciju o stanju životne sredine koju usvaja Vlada Crne Gore a odobrava Ministarstvo održivog razvoja i turizma . Nakon usvajanja informacija će biti objavljena na web sajtu Agencije;

- Na sajtu Agencije je objavljeno da je središnja godišnja koncentracija u Nikšiću za 2014.godinu iznosila 22,55 mg3;

-Agencija za zaštitu životne sredine je objavom informacije na web sajtu obavijestila javnost o tehničkim kvarovima na stanicama koje čine državnu mrežu za monitoring vazduha. Pristup traženim informacijama ostvaren je dostavom putem pošte na adresu podnosioca zahtjeva.

Podsjećamo javnost u Crnoj Gori, da je 20. februara 2014. godine, Agencija za zaštitu životne sredine uspostavila sistem za izvještavanje o kvalitetu vazduha u realnom vremenu. Podaci sa automatskih stacionarnih stanica dostupni su javnosti i drugim zainteresovanim stranama na sajtu Agencije (www.epa.org.me). Svi raspoloživi podaci su dostupni javnosti, kako nevalidirani podaci izmjereni u realnom vremenu tako i validirani podaci u okviru mjesečnih izvještaja o kvalitetu vazduha, Informacije o stanju životne sredine, Izvještaja o stanju životne sredine na bazi indikatora, kao i putem posebnih obraćanja javnosti i u direktoj komunikaciji sa građanima. Podaci o uticaju svakog zagađujećeg parametra na zdravlje ljudi i na vegetaciju dostupni su javnosti na sajtu Agencije u okviru  Izvještaja o stanju životne sredine na bazi indikatora.

Od uspostavljanja izvještavanja u realnom vremenu Agencija je imala veliki broj obraćanja javnosti putem pisanih i elektronskih medija o načinu tumačenja rezultata, međutim oni koji su sebi dali za pravo da javno prezentuju podatke koji se nalaze na sajtu, ne konsultujući Agenciju da li zbog lične sujete, nerazumijevanja, neznanja i sl. u posljednje vrijeme kontinuirano plasiraju javnosti neistine i dezinformacije.

Takođe, ne tako davno  od strane NVO ,,Centar za demokratsku tranziciju’’(CDT) sprovedeno je istraživanje, da bi se utvrdilo koliko ministarstva i državni organi poštuju neke od obaveza iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama, te koristivši pokazatelje i to u oblastima: proaktivno objavljivanje informacija, postojanje ažuriranog vodiča za slobodan pristup informacijama i sistematičnost informacija.

Najbolji rezultat među samostalnim organima uprave ostvarili su: Zavod za školstvo, Uprava za kadrove i Agencija za zaštitu životne sredine.

Bez obzira na neistinite navode i optužbe direktora ,,Ozona’’ iznesenih na račun direktora i službenika Agencije za zaštitu životne sredine, citiraćemo Anatola Fransa, francuskog književnika i nobelovca  koji je jedne prilike izgovorio sljedeće: ,,Da nije obmana, čovječanstvo bi izumrlo od očaja i dosade’’. Ovom prilikom podsjećamo gospodina Perovića, i zainteresovanu javnost na prošlonedjeljni sastanak, posvećen uticaju zagađenja vazduha na zdravlje u Crnoj Gori, i ocjenu Dr Michala Krzyzanowskog da je zadovoljan sa kvalitetom podataka i metodologijom mjerenja kvaliteta vazduha u Crnoj Gori, koja je u potpunosti usklađena sa direktivama EU. Gospodin Krzyzanowski je reagujući na optužbe predstavnika NVO u cilju traženja odgovornosti za stanje kvaliteta vazduha u Pljevljima prema Agenciji za zaštitu životne sredine, izjavio: ,,nemojte da ubijete glasnika, jer je Agencija u ovoj situaciji samo institucija koja obavještava o problemu, a druge adrese treba da se pozabave rješavanjem ovog problema”.

Koristimo priliku da još jednom informišemo javnost, da će Agencija za zaštitu životne sredine i u narednom periodu nastaviti da sistematično, kontinuirano, pravovremeno i tačno informiše domaću i međunarodnu javnost, putem medija, našeg web portala i drugih kanala komunikacije o informacijama iz nadležnosti naše institucije.

Ovom prilikom, još jednom pozivamo medije da ne nasijedaju na manipulacije pomenute NVO , nego da ozbiljno pristupe objavljivanju podataka o stanju životne sredine konsultujući i tražeći podatke od jedinog nadležnog organa, u ovom slučaju Agencije.

Na kraju, završićemo onom narodnom ,,Najdjelotvorinije se o radu diskutuje u hladu’’.

Originalan tekst

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!