Vijesti

26 godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom

 

Odlukom Skupštine Crne Gore da donese Deklaraciju o proglašenju Crne Gore za ekološku državu, Crna Gora je stala u red malog broja zemalja koje su, odlukama najviših državnih organa te i kroz najznačajniji pravni akt, Ustav, izrazile svijest i posvećenost prema životnoj sredini.
Crna Gora je postigla određeni nivo spremnosti u oblasti zaštite životne sredine. Ostvaren je dobar napredak u daljem usklađivanju politika i zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU. Međutim, značajni su napori potrebni u implementaciji i sprovođenju, naročito u sektorima voda, zaštite prirode i upravljanja otpadom. U narednom periodu Crna Gora treba naročito da obrati pažnju na: implementaciju Nacionalne strategije za transponovanje, implementaciju i sprovođenje pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena i Akcionog plana; implementaciju Nacionalne strategije za upravljanje otpadom i nacionalnih planova upravljanja otpadom i sl.

Dostizanje standarda kvaliteta životne sredine podrazumijeva značajne infrastrukturne investicije (postrojenja za snabdijevanje vodom za piće, mreža postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, mreža postrojenja za upravljanje komunalnim otpadom i opasnim otpadom itd.) i investicije u prilagođavanje i unapređenje industrijskih tehnika i tehnologija. Takođe, proces zahtijeva i ulaganje u administrativne kapacitete na nacionalnom i lokalnom nivou i pravosudne kapacitete koji treba da sprovode i prate primjenu tih propisa.
Rješavanje pitanja životne sredine,i pronalaženje odgovora i rješenja na probleme iz ove oblasti, neizbježno podrazumijeva dugoročan proces, a na žalost, nedostatak finansijskih sredstava glavnu barijeru u ostvarivanju tih ciljeva.
Danas je 11,613% kopnene teritorije Crne Gore pod nacionalnom zaštitom.

U Crnoj Gori postoji Regionalni centar za obradu otpada (deponija i reciklažni centar) u Podgorici dok je u Baru na lokaciji „Možura“ izgrađena deponija za potrebe opština Bar i Ulcinj. Njenom korišćenju su se krajem 2012. godine priključile i opštine Kotor, Budva i Tivat.
Takođe, važno je pomenuti realizaciju Projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“, kojim je definisana sanacija najvećih ekoloških problema u Crnoj Gori tzv. crnih ekoloških tačaka.

Utvrđene su zone kvaliteta vazduha, uspostavljena je državna mreža za njegovo praćenje i omogućeno redovno izvještavanje o ovoj temi prema Evropskoj agenciji za zaštitu životne sredine i domaćoj javnosti u skladu sa standardima EU.
Imajući u vidu obaveze prema budućim generacijama, a polazeći od naučenih lekcija, sopstvenog iskustva i iskustva ključnih međunarodnih aktera koji kroz dijalog na globalnom nivou trasiraju put prema održivom razvoju, kod ocjene stanja i analize crnogorskih nacionalnih resursa primijenjen je pristup koji se oslanja na evropske razvojne politike.
Afirmacija ideje ekološke države treba da počiva na građenju kulture, kao i unapređenju programa vaspitanja i obrazovanja u smislu čuvanja i oplemenjivanja životne sredine.

Takođe, svi činioci društva treba da daju svoj puni doprinos gradnji, afirmaciji i zaživljavanju kulture u kojoj će se poznavati, čuvati i poštovati prirodne i kulturne vrijednosti Crne Gore.

Invitation for Bids (IFB) for ‘’Remediation works in the Shipyard “Bijela”

 

Environmental Protection Agency
Montenegro Industrial Waste Management and Clean-up Project (IWMCP)

Invitation for Bids (IFB)
for
‘’Remediation works in the Shipyard “Bijela”


Loan No. 8428-0 ME
Reference No. MNE-IWMCP-8428-ICB-W-17-1.3.5

This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice for this Project that appeared in Development Business, issue online on March 18, 2015.
Montenegro has received financing from the World Bank toward the cost of the Industrial Waste Management and Clean-up Project (IWMCP). The IWMCP aims to (i) reduce the environmental and public health risks of selected industrial waste disposal sites through investments in environmental control measures and infrastructure for management of industrial waste; and (ii) strengthen institutional capacity to regulate and manage industrial and hazardous waste.

ORIGINAL DOCUMENT

 

 

Koncentracije PM10 čestica u vazduhu – mjerno mjesto “Nova Varoš” Podgorica

 

Na mjernom mjestu „Nova Varoš“ u Podgorici u periodu od 28.08 – 04.09.2017. godine četiri dana su srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u vazduhu bile iznad granične vrijednosti. Najveća koncentracija PM10 čestica u vazduhu tokom pomenutog perioda izmjerena je 30.08. t.g. i iznosila je 94,34 µg/m3. Koncentracije azot(IV)oksida NO2 i ugljen(II)oksida CO u istom periodu su bile ispod graničnih vrijednosti za zaštitu zdravlja.
Slijedi tabela sa rezultatima mjerenja.

Tabela: Koncentracije PM10 čestica u vazduhu – mjerno mjesto “Nova Varoš” Podgorica

Saopštenje za javnost Agencije za zaštitu prirode i životne sredine povodom aktuelne situacije vezane za kvalitet vazduha u Podgorici

 

U skladu sa zakonskim propisima i propisanom metodologijom mjerenja, obrade uzoraka i rezultata, podatke sa mjernih stanica nakon validacije, CETI koji u skladu sa članom 7 Zakona o zaštiti vazduha ("Službeni list CG", br. 25/10, 43/15) vrši sprovođenje godišnjeg programa praćenja kvaliteta vazduha na mjernim mjestima u državnoj mreži uspostavljenoj za praćenje kvaliteta vazduha, dostavlja Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine mjesečni izvještaj o kvalitetu vazduha do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Tzv. nevalidirani podaci, jer se radi o izvještavanju u realnom vremenu sa automatskih analizatora, su dostupni građanima na sajtu Agencije 24 časa bez prekida, osim u slučajevima objektivnih okolnosti koje su izazvane kvarom opreme, nestankom električne energije ili prekidom internet komunikacije, što je sada slučaj sa analizatorom koji mjeri koncentraciju PM10 čestica u realnom vremenu na mjernom mjestu u Podgorici, i u kvaru je. Napominjemo da se mjerenje koncentracije ovog polutanta vrši neprekidno, drugom, referentnom metodom, koja iziskuje laboratorijsku obradu uzoraka.

Zbog aktuelne situacije ubrzan je postupak laboratorijske obrade uzoraka sa mjernog mjesta u Podgorici.

Veliki broj požara koji su bili aktivni na teritoriji opštine Podgorica, posebno poslednjih desetak dana avgusta, negativno su uticali na kvalitet vazduha. Na osnovu rezultata koje nam je dostavio Centar za ekotoksikološka ispitivanja u periodu od 01-27. avgusta tokom 12 dana evidentirana su prekoračenja granične vrijednosti za srednju dnevnu koncentraciju PM10 čestica.

Kako smo ranije saopštili, očekivana su prekoračenja granične vrijednosti ovog polutanta, imajući u vidu meteorološke prilike, površinu koja je zahvaćena požarima i višednevne, kontinuirane emisije ovog polutanta koji je u konkretnom slučaju rezultat sagorijevanja biljne mase, najviše niskog rastinja i trave.

Najveće koncentracije PM10 čestica u vazduhu tokom pomenutog perioda su izmjerene 25., 26. i 27. avgusta, i kretale su se od 110,4 µg/m3 do 123,19 µg/m3 (granična srednja dnevna koncentracija iznosi 50 µg/m3). Osim pomenutih datuma, prekoračenja granične vrijednosti registrovana su i 6. (57,06 µg/m3), 7.(55,80 µg/m3), 8.( 57,78 µg/m3), 11.( 52.61 µg/m3), 12.(73,48 µg/m3), 19.( 65,31 µg/m3), 20.( 55,79 µg/m3), 23. (53,07 µg/m3) i 24. (73,75 µg/m3) tekućeg mjeseca.

Savjetujemo građanima da slijede preporuke koje je za slučaj pogoršanja kvaliteta vazduha izdao Institut za javno zdravlje Crne Gore i nalaze se na sajtu pomenute institucije kao i na sajtu Agencije.

U istom periodu, koncentracija ugljen(II)oksida CO (ugljen monoksida) kretala se u opsegu od 01-1,66 mg/m3 i bila je ispod propisane vrijednosti za zaštitu zdravlja koja iznosi 10 mg/m3.

Podatke sa ostalih mjernih stanica dobićemo nakon laboratorijske obrade uzoraka i validacije podataka u okviru Mjesečnog izvještaja o kvaliteu vazduha za avgust.

Mjerna stanica na lokaciji Nova Varoš je u funkciji i nije imala prekida u radu. Zbog manjih tehničkih problema došlo je do prekida veze između stanice i web stranice Agencije, ali je taj problem u najkraćem roku riješen i podaci o kvalitetu vazduha sa automatskih analizatora su dostupni javnosti, osim kao što smo prethodno naveli, podaci o koncentraciji PM10 čestica u realnom vremenu, jer je analizator u kvaru.
Kako smo dobili informaciju od ovlašćenog servisa da je popravka pomenutog instrumenta neisplativa, urgento ćemo zahtijevati da se budžetom za 2018. godinu odobre sredstva za nabavku novog analizatora. U međuvremenu, uz podržku CETI-ja potrudićemo se da informacije o koncentraciji PM10 čestica sa mjernog mjesta u Podgorici budu dostupne javnosti na nedeljnom nivou.

Kao trajno rešenje, očukemo realizaciju projekta ,,Jačanje kapaciteta za upravljanje kvalitetom vazduha u Crnoj Gori’’ (Strengthening the capacities for Air Quality management in Montenegro - IPA 2014 National Programme Montenegro 2014) koja je upravo započela, u čijoj će prvoj fazi biti izrađena studija, na osnovu svih raspoloživih podataka u cilju revizije postojeće Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha. U okviru pomenutog projekta izvršiće se revizija zona kvaliteta vazduha i definisati lokacije za 10 automatskih stacionarnih stanica (sadašnjih 7 + EMEP stanica / stanica za praćenje prekograničnog zagađenja vazduha i dvije nove stanice).
Nakon završetka ovih aktivnosti u okviru istog projekta slijedi nabavka nedostajuće opreme u vrijednosti od 1 milion eura, odnosno nabavka novih analizatora i dvije automatske stacionarne stanice za kvalitet vazduha kojima će upravljati Agencija za zaštitu prirode i životne sredine kao i nabavka laboratorijske opreme za Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju i kompletna prateća oprema za EMEP stanicu koja je takođe u nadležnosti Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

ORIGINALNO SAOPŠTENJE

U organizaciji implementacine jedinice Projekta “Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje”, koji realizuje Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, u sali za sastanke Jadranskog Brodogradilišta u Bijeloj, 16.08.2017. godine, održana je javna ras

 

 

U organizaciji implementacine jedinice Projekta “Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje”, koji realizuje Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, u sali za sastanke Jadranskog Brodogradilišta u Bijeloj, 16.08.2017. godine, održana je javna rasprava o dopunjenom Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu i društvo (ESIA) i Plana upravljanja zaštitom životne sredine (EMP) u odnosu na remedijaciju tla Jadranskog Brodogradilišta Bijela.
Javna rasprava izazvala je pažnju građana Bijele, NVO sektora, kao i kompanija zainteresovanih za izvođenje radova na remedijaciji pomenute lokacije.
Na javnoj raspravi, osim zainteresovane javnosti prisustvovala je Almina Bučan, menadžerka projekta, kao i predstavnici obrađivača Elaborata Ana Mišurović i Milan Maraš.
Prema ocjeni prisutnih, uspješna realizacija projekta remedijacije kojim će biti riješeno dugogodišnje pitanje otpada sa lokacije Brodogradilišta Bijela, imaće nemjerljiv značaj, ne samo za građana Bijele i Herceg Novog, koje ovaj problem direktno pogađa, već i za cijelu državu.

Još članaka...

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!