Članci

Zakoni

 

Zakon o životnoj sredini

Zakon o procjeni uticaja na zivotnu sredinu

Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Zakon o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine

Zakon o upravljanju otpadom

Zakon o hemikalijama

Zakon o zaštiti vazduha

Zakon o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

Zakon o ratifikaciji Kjoto protokola uz okvirnu Konvenciju UN o promjeni klime

Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini

Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i radijacionoj sigurnosti

Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnostiu donošenju odlukai pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o nacionalnim parkovima

Zakon o planinskim stazama

Zakon o šumama

Zakon o divljači i lovstvu

Zakon o zaštiti dobrobiti životinja

Zakon o vodama

Zakon o moru

Zakon o morskom dobru

Zakon o morskom ribarstvu i marikulturi

Zakon o hidrografskoj djelatnosti

Zakon o zaštiti mora od zagađjivanja sa plovnih objekata

Zakon o državnoj upravi

Zakon o opštem upravnom postupku

Zakon o upravnom sporu

Krivični zakonik

Zakon o prekršajima

Zakon o inspekcijskom nadzoru

Zakon o slobodnom pristupu informacijama

Zakon o tajnosti podataka

Zakon o nevladinim organizacijama

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Zakon o spoljnoj trgovini

Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja

 

 

 

 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!