Članci

Zakon o upravljanju otpadom

Zakon o upravljanju otpadom


Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih vozila i rada tog sistema ("Službeni list Crne Gore", broj 28/12)

Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda i rada tog sistema ("Službeni list Crne Gore", broj 24/12)

Pravilnik o klasifikaciji otpada i katalogu otpada ("Službeni list Crne Gore", broj 35/12)

Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih guma i rada tog sistema ("Službeni list Crne Gore", broj 39/12 )

Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obradeotpadnih baterija i akumulatora i rada tog sistema ("Službeni list Crne Gore", broj 39/12)

Uredba o bližim  kriterijumima, visini i načinu plaćanja posebne naknade za upravljanje otpadom ("Službeni list Crne Gore", broj 39/12)

Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadne ambalaže i rada tog sistema  ("Službeni list Crne Gore", broj 42/12)

Pravilnik o postupanju sa otpadnim uljima ("Službeni list Crne Gore", broj 48/12)

Pravilnik o postupanju sa opremom i otpadom koji sadrži PCB  ("Službeni list Crne Gore", broj 48/12)

Pravilnik o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskogotpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada  ("Službeni list Crne Gore", broj 50/12)

Pravilnik o načinu vođenja evidencije otpada i sadržaju formulara o transportu otpada  ("Službeni list Crne Gore", broj 50/12)

Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava privredno društvo odnosno preduzetnik za preradu i/ili odstranjivanje otpada  ("Službeni list Crne Gore", broj 53/12)

Pravilnik o bližem sadržaju i načinu podnošenja godišnjih izvještaja o sprovođenju planova upravljanja otpadom  ("Službeni list Crne Gore", broj 53/12)

Pravilnik o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje Dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada, kao i listi klasifikacije otpada

Pravilnik o spaljivanju otpada

Pravilnik o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija za otpad, stručnoj spremi, kvalif ikacijama rukovodioca deponije i vrstama otpada i uslovima za prihvatanje otpada  na deponiji 084-2009

 

 

 

 

 

 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!