Obavještenja EIA

Obavještenja EIA

 

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 80/05 i „Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

18.01.2018.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Crne Gore – Direkcija za saobraćaj, Ul. IV Proleterske br. 19, Glavni grad Podgorica, podnijela zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju puta Berane – Kolašin, dionica Lubnice – Jezerine, lokalitet Klisura, Opština Kolašin.

 

18.01.2018.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Hydra MNE“ d.o.o. iz Podgorice, Ul. Lazara Sočice br. 19, donijeto Rješenje, broj: UPI-101/2-02-1172/6 od 18.01.2018.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju male hidroelektrane „Bukovica 2“ na rijeci Bukovici, Opština Šavnik.

 

18.01.2018.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Hydra MNE“ d.o.o. iz Podgorice, Ul. Lazara Sočice br. 19, donijeto Rješenje, broj: UPI-101/2-02-1171/6 od 18.01.2018.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju male hidroelektrane „Bukovica 1“ na rijeci Bukovici, Opština Šavnik.

 

18.01.2018.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, Ul. Nova Dalmatinska b.b, donijeto Rješenje, broj: UPI-101/2-02-1136/21 od 18.01.2018.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na katastarskim parcelama broj 835 i 836 KO Lutovo, Glavni grad Podgorica, koji je uradio „Institut Sigurnost“ d.o.o. iz Podgorice.

 

16.01.2018.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO“ D.O.O. iz Podgorice, ul. Cetinjska11, V sprat (THE CAPITAL PLAZACENTAR), donijeto Rješenje, broj: UPI-101/2-02-1167/6 od 16.01.2018.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju hotelskog kompleksa „Bellevue” na katastarskim parcelama broj 128/1, 130, 131, 132/1 i 132/2, KO Donji Štoj, Opština Ulcinj.

 

11.01.2018.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Miodragu Živkoviću iz Podgorice, Ul. Slobode br. 16, donijeto Rješenje, broj: UPI-101/2-02-1194/6 od 11.01.2018.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela na UP 64, Zona 3, koju čine katastarske parcele br. 71/2 i 72 KO Orahovac, u zahvatu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Orahovac i Dražin vrt“, Opština Kotor.

 

09.01.2018.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta „Ferienanlage Luhmann/Prahl/Reisenberg/Sander-Beuerman“ zastupan preko advokatske kancelarije „Šimrak“, ulica: Braće Grakalića br.5, H-Novi, podnijeo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu za projekat izgradnje kompleksa seoskog stanovanja u funkciji turizma - etno selo “Malo selo” na urbanističkim parcelama: UP9, UP10, UP11, UP12, UP13, UP14, UP15, UP16, definisana Lokalnom studijom lokacije „Sasovići“ Opština Herceg Novi.

 

29.12.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Miodrag Živković iz Podgorice, Ul. Slobode br. 16, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela na UP 64, Zona 3, koju čine katastarske parcele br. 71/2 i 72 KO Orahovac, u zahvatu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Orahovac i Dražin vrt“, Opština Kotor.

 

28.12.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću JP „Regionalni Vodovod Crnogorsko Primorje“ iz Budve, Trg Sunca bb, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-1109/6 od 27.12.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju cjevovoda i prateće infrastrukture za potrebe tankovanja vode, KO Mišići, Opština Bar.

 

27.12.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Ski Resort – Kolašin 1450“ a.d. iz Kolašina, Jezerine bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju šalea (chalet-a), na UP11, koja se sastoji od katastarskih parcela 1003,1004 i 997/2 KO Smrčje, Opština Kolašin.

 

27.12.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće, „Tehnoput” d.o.o. iz Podgorice, Ul. 4. Jula bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na katastarskim parcelama br. 493, 513, 560, 568, 569, 570, 571, 576, 577, 572 i 494 KO Blizna, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice.

 

27.12.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Hydra MNE“ d.o.o. iz Podgorice, Ul. Lazara Sočice br. 19, podnjelo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju male hidroelektrane „Bukovica 1“ na rijeci Bukovici, Opština Šavnik.

 

27.12.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO“ D.O.O. iz Podgorice, ul. Cetinjska11, V sprat (THE CAPITAL PLAZACENTAR), podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju hotelskog kompleksa „Bellevue” na katastarskim parcelama broj 128/1, 130, 131, 132/1 i 132/2, KO Donji Štoj, Opština Ulcinj.

 

26.12.2017

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Direkcija javnih radova iz Podgorice, Ul. Novaka Miloševa br. 18, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za vodosnadbijevanje uslužno servisnih objekata, na UP 1 do UP 11, na lokaciji planinskog centra „Kolašin 1600“ na Bjelasici, Opština Kolašin.

 

21.12.2017

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta „Jugopetrol“ AD iz Podgorice, Ul. Stanka Dragojevića, bb, podnijeo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu za projekat rekonstrukcije benzinske pumpe na katastarskim parcelama 1434/1 i 3073/5 KO Budva, Opština Budva.

 18.12.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Jadran” a.d. iz Kotora, Ul. Marka Martinovića bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju kompleksa palate „Smekja“, na UP 84a, 84b, 84c, koje čine djelovi katastarskih parcela br. 84 i 85 KO Perast I, u zahvatu Urbanističkog projekta „Grad Perast“, Opština Kotor.

 

18.12.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta „Kalamper” d.o.o. iz Bara, Tomba bb, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-944/18 od 18.12.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju benzinske pumpe sa pratećim sadržajima, na UP 86, koju čine djelovi katastarskih parcela br. 91 i 92, KO Sotonići, u zahvatu Državne studije lokacije „Virpazar“, Opština Bar, koji je za nosioca projekta uradio „Paming” d.o.o. iz Podgorice.

 

 15.12.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, Glavni grad Podgorica, Rimski Trg br. 46, donijeto Rješenje, broj: 101-1556/1-02-86/21 od 15.12.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu za izgradnju dalekovoda 110 kV za TS 110/20 kV, Autoput 2, Opština Kolašin, koji je izradio multidisciplinarni tim „NIK COM” d.o.o. iz Nikšića.

 

15.12.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je JP „Regionalni Vodovod Crnogorsko Primorje“ iz Budve, Trg Sunca bb, podnjelo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju cjevovoda i prateće infrastrukture za potrebe tankovanja vode, KO Mišići, Opština Budva.

 

14.12.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, „Strojservis gradnja“ d.o.o. iz Bara, Ul. Makedonska A1, donijeto Rješenje, broj: 101-1556/1-02-270/21 od 14.12.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu za izgradnju Condo hotela sa depadansima čija se realizacija planira na katastarskim parcelama br. 1124/1, 1124/17, 1124/97 i 1096/1 KO Kruče, UP1-I, UP1-II, UP1-III, UP1-IV, UP1-V, UP1- VI, UP1-VII, UP1-VIII, UP1-IX i UP1-X, Opština Ulcinj, koji je izradio multidisciplinarni tim „STUDIO SYNTHESIS ARHICTECTURE & DESIGN“ d.o.o. iz Podgorice.

 

14.12.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, „Ferienanlage Luhmann /Prahl/Reisenberg/Sander-Beuerman“ zastupanog preko advokatske kancelarije „Šimrak“, iz Herceg Novog, Ul. Save Kovačevića, Savina, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-1022/7 od 01.11.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju kompleksa seoskog stanovanja u funkciji turizma - etno selo “Malo selo” na urbanističkim parcelama: UP9, UP10, UP11, UP12, UP13, UP14, UP15, UP16, definisana Lokalnom studijom lokacije „Sasovići“ Opština Herceg Novi. 

 

13.12.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta „Montenegro Yahting Club“, iz Kotora, Plagenti bb. Dobrota,, podnijeo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu za projekat izgradnje sportske lučice u dijelu akvatorija vezanog za dio katastarske parcele broj 2020 K.O. Dobrota I, u dijelu Državne studije lokacije, Sektor 15, „Sveti Matija – Ušće Škurde“, Opština Kotor.

 

13.12.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Kalos Apartments“ d.o.o. iz Budve, Topliški put bb, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-768/21 od 12.12.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela na  na UP 45.8, u bloku 45, koju čine katastarske parcele broj 740 i 750/4 KO Bečići, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Bečići“, Opština Budva, koji je uradio „Paming“ d.o.o. iz Podgorice.

 

13.12.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, Ul. Nova Dalmatinska b.b, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-822/19 od 12.12.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za proizvodnju betona, na katastarskim parcelama broj 235 i 236 KO Jabuka, Opština Kolašin, koji je uradio „Institut Sigurnost“ d.o.o. iz Podgorice.

 

12.12.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Kalamper” d.o.o. iz Bara, Tomba bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju benzinske pumpe sa pratećim sadržajima, na UP 86, koju čine djelovi katastarskih parcela br. 91 i 92, KO Sotonići, u zahvatu Državne studije lokacije „Virpazar“, Opština Bar.

 

07.12.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće, „CHINA ROAD & BRIDGE CORPORATION“ D.O.O. iz Podgorice, ul.Nova Dalmatinska bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Postrojenje za proizvodnju betona, na katastarskim parcelama broj 799 i 818 KO Pelev Brijeg, Opština Podgorica.

 

 

05.12.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Jadran” a.d. iz Kotora, Ul. Marka Martinovića bb, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-960/6 od 04.12.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju kompleksa palate „Smekja“, na UP 84a, 84b, 84c, koje čine djelovi katastarskih parcela br. 84 i 85 KO Perast I, u zahvatu Urbanističkog projekta „Grad Perast“, Opština Kotor.

 

04.12.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „Ferienanlage Luhmann/Prahl/Reisenberg/Sander-Beuerman“ zastupan preko advokatske kancelarije „Šimrak“, ulica: Save Kovačevića, Savina, H-Novi,  podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju kompleksa seoskog stanovanja u funkciji turizma - etno selo “Malo selo” na urbanističkim parcelama: UP9, UP10, UP11, UP12, UP13, UP14, UP15, UP16, definisana Lokalnom studijom lokacije „Sasovići“ Opština Herceg Novi.

 

29.11.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „Kalamper” d.o.o. iz Bara, Tomba bb, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-944/6 od 29.11.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu je za izgradnju benzinske pumpe sa pratećim sadržajima, na UP 86, koju čine djelovi katastarskih parcela br. 91 i 92, KO Sotonići, u zahvatu Državne studije lokacije „Virpazar“, Opština Bar.

 

30.08.2016.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Agencija za zaštitu životne sredine – Implementaciona jedinica projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje” iz Podgorice, IV Proleterske br. 19,  podnijela zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za remedijaciju tla lokacije brodogradilišta „Bijela“, na katastarskim parcelama 766/1, 766/2 i 2934 KO Bijela, Opština Herceg Novi.

Elaborat procjene uticaja Bijela

 

 

21.12.2015.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „Crnogorski elektroprenosni sistem“ AD Podgorica, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju dalekovoda 400 kV Čevo - Pljevlja.

Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu DV Čevo - Pljevlja

 

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

       da je Preduzeću „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, Ul. Nova Dalmatinska b.b ,donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 1647/16 od 11.01.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na katastarskoj parceli broj 293/1 KO Trebješica, Glavni grad Podgorica, koji je uradio „Medix“ d.o.o. iz Podgorice.

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!