Vodič za slobodan pristup

Vodič za pristup informacijama u posjedu Agencije

 

Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za pristup informaciji (download)

Na osnovu člana 11 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl.list CG“, 44/12), Agencija za zaštitu životne sredine utvrđuje:


VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA AGENCIJE ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE
I OSNOVNI PODACI AGENCIJE

Adresa: IV PROLETERSKE br.19, Podgorica, Crna Gora
Telefon: 020 446 500
Fax: 020 618 250
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web sajt: epa.org.me

Djelokrug rada: Djelokrug rada Agencije za zaštitu životne sredine je propisan članom 12 ZAKONA O ŽIVOTNOJ SREDINI ("Službeni list Crne Gore", br. 52/16) i članom 21a UREDBA O ORGANIZACIJI I NAČINU RADA DRŽAVNE UPRAVE ("Službeni list Crne Gore", br. 05/12, 25/12, 44/12, 61/12, 20/13, 17/14, 06/15, 80/15, 35/16, 41/16, 61/16, 73/16, 03/17, 19/17), kojim je propisano da Agencija za zaštitu životne sredine vrši poslove koji se odnose na: organizovanje, planiranje i učestvovanje u monitoringu životne sredine uključujući i predlaganje nacionalne liste indikatora zaštite životne sredine; učestvovanje u monitoringu prikupljanja otpada sa brodova; analizu stanja životne sredine, pojava i događaja koji mogu ugroziti životnu sredinu i predlaganje i preduzimanje mjera za njihovo sprječavanje i otklanjanje; izvještavanje i koordinaciju izvještavanja o stanju životne sredine, kao i o pojavama i događajima od značaja za kvalitet životne sredine u skladu sa propisima; implementaciju strategija i programa iz oblasti zaštite životne sredine; obezbjeđenje primjene i izvršavanje propisa o zaštiti životne sredine; izvršavanje međunarodnih ugovora iz nadležnosti ovog organa; pripremanje stručnih podloga za izradu propisa iz oblasti zaštite životne sredine; saradnju, komunikaciju i koordinaciju sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama; vođenje informacionog sistema u oblasti životne sredine; vođenje katastra zagađivača; vođenje prvostepenog upravnog postupka u oblastima: zaštite vazduha od zagađivanja, klimatskih promjena, zaštite ozonskog omotača, zaštite od jonizujućeg zračenja i bezbjednosti radioaktivnih izvora, zaštite od nejonizujućeg zračenja, hemikalija, zaštite od buke, genetički modifikovanih organizama, zaštite od udesa koji uključuje opasne materije, upravljanja otpadom, strateške procjene uticaja i procjene uticaja na životnu sredinu; izdavanje integrisanih dozvola za rad postrojenja za koje je posebnim propisom utvrđeno da moraju imati integrisanu dozvolu; izdavanje dozvola za skupljanje, korišćenje, uzgoj, držanje i promet divljih vrsta životinja; izdavanje dozvola za branje, skupljanje, korišćenje, uzgoj, držanje i promet divljih vrsta biljaka i gljiva; izdavanje dozvola za naučno obrazovna istraživanja na zaštićenim prirodnim dobrima, dozvole za radnje i aktivnosti u speleološkom objektu; izdavanje dozvola za promet i korišćenje radioaktivnih materija i izvora jonizujućeg zračenja; izdavanje dozvola za uvoz i izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač; izdavanje dozvola za prekogranično kretanje otpada; izdavanje dozvola za instalacije za sakupljanje otpada u lukama; zaštitu prirode; predlaganje mjera državnim organima i imaocima zaštićenih objekata u vezi sa zaštitom objekata prirode; izradu studija zaštite prirodnih dobara; izradu projekata za izvođenje radova na konzervaciji i restauraciji zaštićenih objekata; neposredan stručni nadzor nad izvođenjem radova na konzervaciji i restauraciji zaštićenih objekata i nad sprovođenjem tehničko-zaštitnih i drugih mjera radi posebne zaštite zaštićenih objekata; pružanje pomoći imaocima zaštićenih objekata u njihovom čuvanju i održavanju, naročito davanjem stručnih mišljenja, ukazivanjem na potrebu njihove konzervacije i vršenje ekspertiza u cilju određivanja mjera za odražavanje zaštićenih objekata; izradu planova i programa zaštite i unapređivanja zaštićenih objekata; vođenje Centralnog registra zaštićenih objekata na teritoriji Crne Gore; unapređivanje zaštite prirode u Crnoj Gori; davanje stručnih mišljenja o investiciono-tehničkoj dokumentaciji i prostorno-planskim aktima o mjerama zaštite prirode koje ti akti treba da sadrže; stručno usavršavanje kadrova koji rade na zaštiti prirode; pripremu i izdavanje stručnih publikacija u kojima obrađuje pitanja zaštite prirode i objavljivanje rezultata svojih radova; kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost.


II VRSTE INFORMACIJA U POSJEDU AGENCIJE
1. Javne evidencije
- Djelovodnik;
- Upisnik prvostepenog upravnog postupka u oblastima: zaštite vazduha od zagađivanja, klimatskih promjena, zaštite ozonskog omotača, zaštite od jonizujućeg zračenja i bezbjednosti radioaktivnih izvora, zaštite od nejonizujućeg zračenja, hemikalija, zaštite od buke, genetički modifikovanih organizama, zaštite od udesa koji uključuje opasne materije, upravljanja otpadom, strateške procjene uticaja i procjene uticaja na životnu sredinu; izdavanje integrisanih dozvola za rad postrojenja za koje je posebnim propisom utvrđeno da moraju imati integrisanu dozvolu; izdavanje dozvola za skupljanje, korišćenje, uzgoj, držanje i promet divljih vrsta životinja; izdavanje dozvola za branje, skupljanje, korišćenje, uzgoj, držanje i promet divljih vrsta biljaka i gljiva; izdavanje dozvola za naučno obrazovna istraživanja na zaštićenim prirodnim dobrima, dozvole za radnje i aktivnosti u speleološkom objektu; izdavanje dozvola za promet i korišćenje radioaktivnih materija i izvora jonizujućeg zračenja; izdavanje dozvola za uvoz i izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač; izdavanje dozvola za prekogranično kretanje otpada; izdavanje dozvola za instalacije za sakupljanje otpada u lukama; zaštitu prirode;
- Poštanska prijemna knjiga;
- Evidencija registarskog i arhivskog materijala predatog državnom arhivu;
- Evidencija zaposlenih.
2. Normativna akta
- Zakoni iz nadležnosti i djelokruga rada Agencije za zaštitu prirode i životne sredine;
- Podzakonska akta (uredbe,odluke,pravilnici,upustva i naredbe);
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji;
- Opšti koletivni ugovor;
- Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i pravosuđa.

3. Analize, informacije, izvještaji, elaborati i drugi opšti akti
- Informacije o stanju životne sredine;
- Planovi, programi i projekti Agencije;
- Informacije o saradnji sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama kao i o donacijama;
- Program monitoringa životne sredine koji obuhvata: 1. Program kontrole kvaliteta vazduha; 2. Program ispitivanja sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištu; 3. Program ispitivanja sadržaja radionuklida u životnoj sredini; • Podprogram Radonska mapa Crne Gore; 4. Program monitoringa stanja ekosistema priobalnog mora Crne Gore; 5. Program praćenja stanja biodiverziteta; •Podprogram biomonitoringa na Skadarskom jezeru; 6. Program mjerenja buke u životnoj sredini i 7. Program sistematskog ispitivanja kvantiteta i kvaliteta površinskih i podzemnih voda;
- Nacionalna lista indikatora zaštite životne sredine;
- Monitoring prikupljanja otpada sa brodova;
- Informacioni sistem u oblasti životne sredine;
- Katastar zagađivača.
4. Programi i projekti iz oblasti životne sredine
- Strategije i programi iz oblasti zaštite životne sredine;
- Konkursi za sufinansiranje programa i projekata;
- Prijave za konkurse sa aplikacionom dokumentacijom;
- Pojedinačni zahtjevi za sufinansiranje programa i projekata;
- Rješenje o obrazovanju stručnih komisija i radnih grupa;
- Zapisnici o radu stručnih komisija i radnih grupa;
- Ugovori o sufinansiranju odabranih programa i projekata;
- Izvještaji korisnika sredstava o realizaciji projekata sufinansiranih od strane Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.
5. Pojedinačni akti
- Elaborati o procjeni uticaja na životnu sredinu;
- Dozvole za proizvodnju, promet i korišćenje izvora jonizujućeg zračenja;
- Dozvole za obavljanje stručnih poslova zaštite od nejonizujućih zračenja;
- Dozvole za korišćenje izvora elektromagnetnih polja;
- Dozvole za korišćenje uređaja koji emituju ultrazvuk;
- Dozvole za korišćenje uređaja koji emituju optičko zračenje ili sadrže izvore optičkog zračenja;
- Dozvole za uvoz i tranzit opasnog otpada;
- Dozvole za uvoz i tranzit neopasnog otpada;
- Dozvole za EIA (procjenu uticaja na životnu sredinu);
- Dozvole za CITES (prekogranični promet ugroženih biljnih i životinjskih vrsta);
- Dozvole za uvoz/izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač i proizvode koje sadrže te supstance ili se pomoću njih proizvode;
- Informacija o stanju životne sredine za traženu godinu;
- Program monitoringa;
- Integrisane dozvole za rad postrojenja za koje je posebnim propisom utvrđeno da moraju imati integrisanu dozvolu;
- Dozvole za skupljanje, korišćenje, uzgoj, držanje i promet divljih vrsta životinja;
- Dozvole za branje, skupljanje, korišćenje, uzgoj, držanje i promet divljih vrsta biljaka i gljiva;
- Dozvole za naučno obrazovna istraživanja na zaštićenim prirodnim dobrima, dozvole za radnje i aktivnosti u speleološkom objektu;
- Dozvole za uvoz, izvoz i tranzit radioaktivnih materija;
- Dozvole za uvoz, izvoz i tranzit izvora jonizujućeg zračenja;
- Dozvole za uvoz i izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač;
- Dozvole za prekogranično kretanje otpada;
- Dozvole za instalacije za sakupljanje otpada u lukama;
- Izdavanje dozvola za obavljanje stručnih poslova zaštite od nejonizujućih
zračenja, za korišćenje izvora elektromagnetnih polja, uređaja koji emituju
optičko zračenje ili sadrže izvore optičkog zračenja i uređaja koji emituju
ultrazvuk, kao i dozvola za stručno osposobljavanje lica odgovornih za
sprovođenje mjera zaštite od nejonizujućih zračenja;
- Izdavanje dozvola za uvoz i izvoz hemikalija

6. Finansije
- Budžet Agencije za zaštitu prirode i životne sredine;
- Raspodjela budžeta po programima i podprogramima;
- Završni račun;
- Dokumenta o javnim nabavkama Agencije;
- Popis osnovnih sredstava i opreme Agencije;
- Program donacije inostranih/domaćih subjekata;
- Finansijske evidencije i pojedinačna finansijska dokumenta.

7. Podaci o zaposlenima u Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine
- Pristup informacijama u vezi sa državnim službenicima i namještenicima Agencije za zaštitu prirode i životne sredine (iz personalnih dosijea i dr.), biće dozvoljen pod uslovima utvrdjenim članom 14 stav 1 alineja 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i drugim posebnim propisima kojima je regulisana predmetna materija.

III PROCEDURA OSTAVARIVANJA PRISTUPA INFORMACIJAMA

1. Pokretanje postupka
- Postupak se pokreće pisanim ili usmenim zahtjevom lica koje traži pristup informaciji;
- Na zahtjev se ne plaća administrativna taksa;
- Zahtjev treba da sadrži:
1) naziv informacije ili podatke na osnovu kojih se ona može identifikovati;
2) način na koji se želi ostvariti pristup informaciji;
3) podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezime i adresa fizičkog lica, ili naziv i adresa pravnog lica),
odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomoćnika.
- Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu ili u slobodnoj formi;
- Obrazac zahtjeva se može dobiti na arhivi Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, IV Proleterske br.19;
- Isti se nalazi na web stranici Agencije - www.epa.org.me.

2. Način podnošenja zahtjeva
- Neposredno na arhivi.
- Putem pošte na adresu: Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, IV Proleterske br:19, Podgorica;
- Na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .
- Na fax br: 020 618-250.

3. Način ostvarivanja prava na pristup informaciji

Pristup informaciji može se ostvariti:
1) neposrednim uvidom u original ili kopiju informacije u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine
2) prepisivanjem ili skeniranjem informacije od strane podnosioca zahtjeva u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine
3) dostavljanjem kopije informacije podnosiocu zahtjeva od strane Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.
- Ako je u dijelu informacije pristup ograničen, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine će omogućiti pristup informaciji nakon brisanja dijela informacije kojem je pristup ograničen.
Na dijelu informacije na kojem je pristup ograničen, stavlja se napomena „izvršeno brisanje“ i daje obavještenje o obimu izvršenog brisanja (Zakon o slobodnom pristupu informacijama, član 24).
Organ vlasti nije dužan da omogući pristup informaciji koja je javno objavljena i dostupna u zemlji ili na internetu (Zakon o slobodnom pristupu informacijama, član 25).
4. Rješavanje po zahtjevu i pravna zaštita
- O zahtjevu za pristup informaciji donosi se rješenje i dostavlja se podnosiocu zahtjeva u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, osim u slučaju zaštite života i slobode lica kada se po zahtjevu rješava u roku od 48 sati.
Protiv zaključaka i rješenja može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana njegovog prijema Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama preko ovog organa.
Agencija je dužna da izvrši rješenje kojim se dozvoljava pristup informaciji u roku od tri radna dana od dana dostavljanja rješenja podnosiocu zahtjeva, odnosno u roku od pet dana od dana kada je podnosilac zahtjeva dostavio dokaz o uplati troškova postupka, ako su oni rješenjem određeni.

5. Troškovi postupka
-Troškove postupka snosi lice koji traži pristup informaciji;
-Troškovi postupka odnose se samo na stvarne troškove u pogledu prepisivanja, fotokopiranja i dostavljanja traženih informacija;
-Troškovi postupka plaćaju se prije izvršenja rješenja;
-Lica sa invaliditetom ne plaćaju troškove postupka;
-Troškovi postupka plaćaju se u korist budžeta države Crne Gore, na račun br: 820-41123-73.
-Lice ovlašćeno za rješavanje po zahtjevu za pristup informacijama: Dijana Bulatović, dipl. pravnik, Samostalni/a savjetnik/ca II;

Kontakt:
Tel: 020 446-524
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
- Lice koje zamjenjuje ovlašćeno lice za rješavanje po zahtjevu za pristup informacijama: Milena Adžić;
Tel: 020 446-502
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

- Organ nadležan za postupanje po žalbi: Agencija za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama
Ul. Kralja Nikole br. 2
tel/fax: +382 20 634 883
tel/fax: +382 20 634 884
tel: +382 20 634 894
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

-Odgovorno lice: Nikola Medenica, vd direktor

IV Objavljivanje vodiča

Ovaj vodič je objavljen na oglasnoj tabli Agencije i na web sajtu Agencije www.epa.org.me.

Podgorica, 25.07.2017.god.

VD DIREKTOR
Nikola Medenica

 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!