Javna knjiga - EIA

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu vođenja javne knjige o postupcima i odlukama o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list Crne Gore", br. 14/07 od 21.12.2007) Agencija za zaštitu životne sredine vodi evidenciju o postupcima i odlukama o davanju saglasnosti i odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja u vidu javne knjige.

Članom 2. Pravilnika utvrđeno je da Javnu knjigu čini glavna knjiga sa zbirkom isprava. Uporedo sa vođenjem glavne knjige formira se elektronska baza podataka, koja je putem interneta dostupna javnosti.

      

              glavna knjiga 2012    

          glavna knjiga 2016

 


    

       

       

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!