Obavještenja EIA

 

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list11.07.23CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13 ) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine :

20.09.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projeka, Preduzeće „Eni Montenegro BV” iz Podgorice, Europoint zgrada, ul.Svetlane Kane Radević br. 3, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za 3D geofizička istraživanja u podmorju Crne Gore.

 - Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu_MNE

 - Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu_EN 

18.09.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, „Jugopetrol“ AD iz Podgorice, Ul.Stanka Dragojevića, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-416/5 od 18.09.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije benzinske pumpe na UP 179, blok 1, DUP „Centralna zona Bijelo Polje“, Opština Bijelo Polje U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenta životne sredine, pedvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku rekonstrukcije, funkcionisanja, kao i u slučaju akcidentne situacije.

 

18.09.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, „SAFIRO BEACH RESORT“ d.o.o. iz Podgorice, Bulevar Džordža Vašingtona 44, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-453/5 od 18.09.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela sa 5*, u dijelu UP 26.1, DUP „Budva centar“ – izmjene i dopune, u okviru blok 26a, a koju čine katastarske parcele br. 1440/2, 1440/4, 3104/2, 3104/3, 3104/3, 3109/7 i 3109/9 KO Budva, Opština Budva. U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenta životne sredine, pedvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku izgradnje, funkcionisanja, kao i u slučaju akcidentne situacije.

 

14.09.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, „Šolcomp“ d.o.o. iz Podgorice, Ul. Orahovačka broj 16, donijeto Rješenje, broj: 101-1556/1-02-191/20 od 13.09.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu za izgradnju poslovnog objekta – hotela sa 4 zvjezdice, na katastarskoj parceli br. 3312 KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica.

 

12.09.2017

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeće „Toni Grill“ d.o.o. iz Ulcinja, Donji Štoj bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za postavljanje auto-kampa na katastarskoj parceli broj 29/4 KO Donji Štoj, Opština Ulcinj.

 

11.09.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „Inpek” a.d. iz Podgorice, Bul. Šarla de Gola br. 4, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-716/19 od 11.09.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju benzinske pumpe sa pratećim sadržajima na UP 7, koju čine djelovi katastarskih parcela broj 7940, 7943/2, 7939/1 i 7942/1 KO Podgorica III, u zahvatu Urbanističkog projekta „Industrijska zona – dio planske zone 12.5“, Glavni grad Podgorica, koji je uradio „Paming“ d.o.o. iz Podgorice.

 

11.09.2017.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Drane Zadrima iz Ulcinja, Ul. Nikole Đakonović bb, podnijela zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela, na UP 336, koju čine katastarske parcele broj 5749 i dio katastarske parcele broj 5750 KO Ulcinj, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana za lokalitet Kodre 1, Opština Ulcinj.

 

 

11.09.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „COPACABANA MONTENEGRO” d.o.o. iz Ulcinja, Donji Štoj bb, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-177/20 od 11.09.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za postavljanje auto-kampa na katastarskoj parceli br. 27, KO Donji Štoj, Opština Ulcinj, koji je za nosioca projekta uradio „Paming” d.o.o. iz Podgorice.

 

11.09.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „Safiro Beach Resort“ d.o.o. iz Podgorice, Bulevar Džordža Vašingtona 44, podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za hotela sa 5*, u dijelu UP 26.1, DUP „Budva centar“ – izmjene i dopune, u okviru blok 26a, a koju čine katastarske parcele br. 1440/2, 1440/4, 3104/2, 3104/3, 3104/3, 3109/7 i 3109/9 KO Budva, Opština Budva.

 

07.09.2017

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „TONI GRILL “ D.O.O. Donji Štoj, Ulcinj, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-341/7 od 05.09.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu je za postavljanje autokampa na katastarskoj parceli br. 29/4, KO Donji Štoj, Opština Ulcinj.

 

 

05.09.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvu saobraćaja i pomorstva iz Podgorice, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-973/22 od 04.09.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju TS 220/110/35 kV „Podgorica I” (izgradnja dalekovodnog polja za 110 kV dalekovod PG I - Smokovac-Mrke i PG-EVP), Opština Podgorica, koji je uradio „Paming“ d.o.o. iz Podgorice.

 

05.09.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, Drane Zadrimi iz Ulcinja, Ul. Nikole Đakonović bb, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-332/5 od 04.09.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela, na UP 336, koju čine katastarske parcele broj 5749 i dio katastarske parcele broj 5750 KO Ulcinj, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana za lokalitet Kodre 1, Opština Ulcinj.

 

04.09.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Jugopetrol AD, iz Podgorice, Stanka Dragojevića bb, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju benzinske pumpe na UP 179, blok 1, DUP „Centralna zona Bijelo Polje“, Opština Bijelo Polje.

 

01.09.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Benjamin Seferović, Poglavica-Dobra Voda, Bar, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnja hotela sa **** (četiri zvjezdice) na urbanističkoj parceli 98, zona A, koju čini dio katastarske parcele broj 2905, KO Dobre Vode, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Pečurice - Centar", Opština Bar.

 

28.08.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projeka, Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica, Bul. Svetog Petra Cetinjskog br.18, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju dalekovoda DV 110 kV Lastva - Tivat i DV 110 kV Lastva-Budva u TS 400/110/35 Lastva Grbaljska, KO Gorovići i KO Lastva, Opština Kotor.

 

28.08.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „TONI GRILL “ D.O.O. Donji Štoj, Ulcinj, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za postavljanje auto-kampa na katastarskoj parceli br. 29/4, KO Donji Štoj, Opština Ulcinj.

 

28.08.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Glavni grad Podgorica, Rimski Trg br. 46, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju dalekovoda 110 kV za TS 110/20 kV, Autoput 2, Opština Kolašin.

 

25.08.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „TONI GRILL “ D.O.O. Donji Štoj, Ulcinj, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za postavljanje auto-kampa na katastarskoj parceli br. 29/4, KO Donji Štoj, Opština Ulcinj.

 

23.08.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „Mimoza Group“ d.o.o. iz Tivta, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-1/24 od 23.08.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju kondo hotela „Mimoza 5*“ na UP 117, koju čini katastarska parcela 3385 KO Tivat, u zahvatu DUP „Tivat-Centar“, Opština Tivat, koji je uradio „Paming” d.o.o. iz Podgorice.

 

23.08.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, „Silk resort & spa“ d.o.o. iz Podgorice, Studentska Ulica bb, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-250/5 od 21.08.2017.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju objekta – hotela sa 4 zvjezdice, na katastarskim parcelama br. 157, 339, 342, 344/1 KO Kolašin, UP1, podzona B6, Opština Kolašin. 

 

 

23.08.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, STROJSERVIS GRADNJA“ d.o.o.iz Bara, Ul. Makedonska A1, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-270/5 od 21.08.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju turističkog naselja, na katastarskim parcelama br. 1124/1, 1124/17, 1124/97 i 1096/1 KO Kruče, UP1-I, UP1-II, UP1-III, UP1-IV, UP1-V, UP1-VI, UP1-VII, UP1-VIII, UP1-IX i UP1-X, Opština Ulcinj. U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenta životne sredine, pedvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku izgradnje, funkcionisanja, kao i u slučaju akcidentne situacije.

 

22.08.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Drane Zadrima iz Ulcinja, Ul. Nikole Đakonović bb, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela, na UP 336, koju čine katastarske parcele broj 5749 i dio katastarske parcele broj 5750 KO Ulcinj, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana za lokalitet Kodre 1, Opština Ulcinj.

 

15.08.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „Đurković“ D.O.O., ul. Jezerska br.5, Nikšić, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-666/22 od 15.08.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na ležištu broj 5 „Grabova kosa“, koja se sastoji od katastarskih parcela broj: 301, 302/2, 306/6, 357, 358, 360 i 361 KO Stubički kraj, Opština Nikšić, koji je uradio „EKO-CENTAR“ d.o.o. iz Nikšića.

 

10.08.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „STROJSERVIS GRADNJA“ d.o.o. iz Bara, Ul Makedonska A, podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu izgradnju turističkog naselja, na katastarskim parcelama br. 1124/1, 1124/17, 1124/97 i 1096/1 KO Kruče, UP1-I, UP1-II, UP1-III, UP1-IV, UP1-V, UP1-VI, UP1-VII, UP1-VIII, UP1-IX i UP1-X, Opština Ulcinj.

 

10.08.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, Jugopetrol AD iz Podgorica, ul.Stanka Dragojevića bb, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-643/23 od 10.08.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Rekonstrukciju benzinske pumpe na katastarskoj parceli 55 broj 1/3 i blok 56 broj 1/3 KO Vilusi, Opština Nikšić koji je uradio Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu, Zavod za ekologiju,  iz Podgorice.

 

10.08.2017.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, Jugopetrol AD iz Podgorica, ul.Stanka Dragojevića bb, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-571/23 od 10.08.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Rekonstrukciju benzinske pumpe na katastarskoj parceli 949/2 KO Ćurilac, Danilovgrad, koji je uradio Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu, Zavod za ekologiju,  iz Podgorice.

 

 

10.08.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Šolcomp“ d.o.o. iz Podgorice, Ul. Orahovačka broj 16. podnijeo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu za izgradnju poslovnog objekta – hotela sa 4 zvjezdice, na katastarskoj parceli br. 3312/1 KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica.

 

10.08.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, „Luštica Development“ AD, Ul. Novo Naselje bb. Iz Tivta, donijeto Rješenje, broj: 101-1556/1-02-1009/20 od 10.08.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovno-stambenih objekata B1,B2,B3, B4, bazena P1, P2 i turističkog naselja „Luštica bay“ na dijelu UP4, zona B, u zahvatu DSL „Sektor 36“, Opština Tivat.

 

09.08.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, Ministarstvu održivog razvoja i turizma – Direkciji javnih radova iz Podgorice, Ul. Novaka Miloševa br. 18, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-700/22 od 04.08.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju ski staza, u zahvatu Prostornog plana posebne namjene Bjelasica i Komovi, detaljna razrada lokaliteta “Kolašin 1600”, Opština Kolašin, koji je uradio„S&T Sistem“ iz Podgorice.

 

08.08.2017.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projeka , „Slavija“ d.o.o. iz Budve, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju primarnog ugostiteljskog objekta za pružanje usluga smještaja i usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića - Condo Hotel 5*, planiranog na urbanistiĉkoj parceli UP 2, blok 2, koji čine katastarske parcele broj 1261/2, 1261/9, 1261/8 i 1260/7, kao i dio katastarskih parcela broj 1260/3 i 1261/1 KO Budva, u zahvatu Detaljnog urbanistiĉkog plana "Podkošljun", Opština Budva.

 

 

08.08.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće, „COPACABANA MONTENEGRO” d.o.o. iz Ulcinja, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za za postavljanje autokampa na katastarskoj parceli br. 27, KO Donji Štoj, Opština Ulcinj.

08.08.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „SILK RESORT & SPA“ d.o.o. iz Podgorice, Studentska ulica bb, podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju objekta – hotela sa 4 zvjezdice, na katastarskim parcelama br. 157, 339, 342, 344/1 KO Kolašin, UP1, podzona B6, Opština Kolašin.

 

07.08.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, „ŠOLCOMP“ d.o.o. iz Podgorice, Ul. Orahovačka broj 16, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-191/5 od 07.08.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovnog objekta – hotela sa 4 zvjezdice, na katastarskoj parceli br. 3310 KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica. U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenta životne sredine, pedvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku izgradnje, funkcionisanja, kao i u slučaju akcidentne situacije.

 

03.08.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „COPACABANA MONTENEGRO” d.o.o. iz Ulcinja, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-177/5 od 03.08.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu je za postavljanje autokampa na katastarskoj parceli br. 27, KO Donji Štoj, Opština Ulcinj.

01.08.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, „Elektroprivreda Crne Gore“ a.d. Nikšić iz Podgorice, Ul. Ivana Milutinovića br.12, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-172/6 od 02.08.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za 35kV kablovski vod i optički kabal od TS 110/35kV „Tivat“ do TS 35/10 kV „Račica“, Opština Tivat.U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenta životne sredine, pedvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku izgradnje, funkcionisanja, kaoi u slučaju havarije.

 

28.07.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće, „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, ul.Nova Dalmatinska bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju dalekovoda 110 kV za TS 110/20 kV, Gornje Mrke, Glavni grad Podgorica.

 

27.07.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće, „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, ul.Nova Dalmatinska bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju postrojenja za proizvodnju torket betona – betonjerka, na katastarskim parcelama br. 293/1 KO Trebješica, Opština Podgorica.

 

27.07.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „Šolcomp“ d.o.o. iz Podgorice, Ul. Orahovačka broj 16, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovnog objekta – hotela sa 4 zvjezdice, na katastarskoj parceli br. 3310 KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica.

 

25.07.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće „Inpek” a.d. iz Podgorice, Bul. Šarla de Gola br. 4, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju benzinske pumpe sa pratećim sadržajima na UP 7, koju čine djelovi katastarskih parcela broj 7940, 7943/2, 7939/1 i 7942/1 KO Podgorica III, u zahvatu Urbanističkog projekta „Industrijska zona – dio planske zone 12.5“, Glavni grad Podgorica.

 

24.07.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „Elektroprivreda Crne Gore“ a.d. Nikšić, iz Podgorice, Ul. Ivana Milutinovića broj 12, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za 35kV kablovski vod i optički kabal od TS 110/35kV „Tivat“ do TS 35/10 kV „Račica“, Opština Tivat.

 

19.07.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, „MHE Vrbnica” d.o.o. iz Podgorice, Ul. 8 Marta br 74., donijeto Rješenje, broj: 101-1556/1-02-469/20 od 18.07.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta mHE “Vrbnica”, Opština Plužine, koji je uradio „Decom” d.o.o. iz Podgorice. 

 

19.07.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, „Crnogorski Elektroprenosni Sistem” a.d. iz Podgorice, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18, donijeto Rješenje, broj: 101-1556/1-02-423/19 od 20.07.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju dalekovoda 110kV Brezna – Žabljak dionica Žabljak - Njegovuđa, Opština Žabljak, koji je uradio „Liming” d.o.o. iz Podgorice. 

 

 

19.07.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće, KOL ENERGY d.o.o.- Kolašin, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju dalakovoda 35 kV za priključak na mHE „Raštak“ na elektrodistributivnu mrežu EPCG, Opština Kolašin.

 

19.07.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, Ministarstvu saobraćaja i pomorstva iz Podgorice, Rimski trg broj 46, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-86/5 od 17.07.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za priključni 110kV dalekovodi za TS 110/20kV – Autoput 2 (Mataševo), Opština Kolašin. U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenta životne sredine, pedvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku izgradnje, funkcionisanja, kao i u slučaju havarije.

 

 

19.07.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, Ministarstvu održivog razvoja i turizma – Direkciji javnih radova iz Podgorice, Ul. Novaka Miloševa br. 18, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-699/18 od 17.07.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju žičare K8, na UP 1a, u zahvatu Prostornog plana posebne namjene Bjelasica i Komovi, detaljna razrada lokaliteta “Kolašin 1600”, Opština Kolašin, koji je uradio „S&T Sistem“ iz Podgorice.

 

11.07.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „MONTENEGRO BONUS“ d.o.o., Donje polje bb, Prijestonica Cetinje, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-82/5 od 12.07.2017.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za Postrojenje tečnog naftnog gasa (TNG-a) sa pratećim sadržajima, na katastarskoj parceli 1160/10, Prijestonica Cetinje.

 

11.07.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće, „MIMOZA GROUP” d.o.o. iz Tivta, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnja Kondo hotel „Mimoza” 5* na UP 117, koju čini katastarska parcela 3384 i UP 118, koju čini katastarska parcela 3385 KO Tivat, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Tivat-Centar", Opština Tivat.

 

11.07.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće, „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, ul.Nova Dalmatinska bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za proizvodnju betona, na katastarskim parcelama broj 235 i 236 KO Jabuka, Opština Kolašin.

 

11.07.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, Ul. Nova Dalmatinska b.b, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-625/18 od 07.07.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za proizvodnju frakcionih kamenih agregata, na dijelu katastarske parcele broj 505 KO Duške, Glavni grad Podgorica, koji je uradio „Medix“ d.o.o. iz Podgorice.

 

07.07.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Crne Gore, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-36/5 od 07.07.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za Priključni 110kV dalekovod za TS 110/20kV Autoput 1 (Mrke), Opština Podgorica.

 

06.07.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „MONTENEGRO BONUS“ d.o.o., Donje polje bb, Prijestonica Cetinje, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Postrojenje tečnog naftnog gasa (TNG-a) sa pratećim sadržajima, na katastarskoj parceli 1160/10, Prijestonica Cetinje.

 

06.07.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „ID Plus” d.o.o. iz Budve, Ul. Beogradska br. 66, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju dijela dalekovoda 35 kV „Markovići – Miločer“, na katastarskim parcelama broj 435 i 436 KO Sveti Stefan, UP 8, Blok 17, DUP „Kamenovo – Vrijesno“, Opština Budva.

 

04.07.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće, „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, ul.Nova Dalmatinska bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za TS 220/110/35 kV „Podgorica I” (izgradnja dalekovodnog polja za 110 kV dalekovod PG I - Smokovac-Mrke i PG-EVP), Opština Podgorica.

 

03.07.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću “Euro-Asfalt” d.o.o. iz Sarajeva, Ul. Branka Miljkovića, Glavni grad Podgorica, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-391/22 od 26.06.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za proizvodnju betona i frakcionih kamenih agregata na katastarskim parcelama broj 1009/1, 1008/1, 1125/1 i 1060/23 KO Smrčje, Opština Kolašin, koji je uradio „Medix“ d.o.o. iz Podgorice.

 

03.07.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, Željezničkoj Infrastrukturi Crne Gore A.D-Podgorica, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-1165/5 od 29.06.2017.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za Rehabilitacije (remonta) pruge na dionici otvorena pruga Kolašin - Kos, sa prolaznim kolosjekom i sporednim staničnim kolosjecima u ukrsnici Kos, Opština Kolašin.

 

29.06.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta KOL ENERGY d.o.o. iz Kolašina, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-9/5 od 29.06.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu je za Izgradnju dalakovoda 35 kV za priključak na mHE „Raštak“ na elektrodistributivnu mrežu EPCG, Opština Kolašin.

 

29.06.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „MIMOZA GROUP” d.o.o. Tivta, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-1/6 od 29.06.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju kondo hotela na urbanističkoj parceli UP 117 i UP 118, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Tivat-Centar", Opština Tivat.

 

28.06.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće, „CHINA ROAD & BRIDGE CORPORATION“ D.O.O. iz Podgorice, ul.Nova Dalmatinska bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Postrojenje za proizvodnju betona na katastarskim parcelama broj 432/1, 432/2, 433/1, 433/2, 434/1, 434/2, 437/1, 437/2, 445/1, 445/2, 446/2, 448/2, KO Duške, Opština Podgorica, u zahvatu „DPP –a Auto puta Bar – Boljari.

 

26.06.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Priključni 110kV dalekovod za TS 110/20kV Autoput 1 (Mrke), Opština Podgorica.

 

26.06.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Boreta Ivan iz Budve, Ul. Jadranski put br.13. podnijeo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu za izgradnju objekta hotela sa 4*, na UP broj 42.7 i 42.6, blok 42, DUP Bečići, Opština Budva.

22.06.2017.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, KOL ENERGY d.o.o.- Kolašin, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju dalakovoda 35 kV za priključak na mHE „Raštak“ na elektrodistributivnu mrežu EPCG, Opština Kolašin.

 

 

21.06.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova iz Podgorice, Ul. Novaka Miloševa br.18. podnijeo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu ski staza „Kolašin 1600” na UP 1a, u zahvatu Prostornog plana posebne namjene Bjelasica I Komovi, detaljna razrada lokaliteta “Kolašin 1600”, Opština Kolašin.

 

21.06.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Željeznička infrastruktura Crne Gore AD, iz Podgorice, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Rehabilitacije (remonta) pruge na dionici otvorena pruga Kolašin - Kos, sa prolaznim kolosjekom i sporednim staničnim kolosjecima u ukrsnici Kos, Opština Kolašin.

 

21.06.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „MIMOZA GROUP” d.o.o. - Tivat, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnja kondo hotela na urbanističkoj parceli UP 117 i UP 118, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Tivat-Centar", Opština Tivat.

 

21.06.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Crne Gore – Direkcija za saobraćaj, Ul. IV Proleterske br. 19, Glavni grad Podgorica, donijeto Rješenje, broj:02-UPI-1086/5 od 20.06.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju tunela 7, 8 i 9 na magistralnom putu M-2 Podgorica – Kolašin km 1010+530 – km 1011+200, Opština Kolašin.

 

15.06.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je investitoru „Lustica Development“ a.d. iz Tivta, Novo Naselje bb., podnijeo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovno-stambenih objekata B1,B2,B3, B4, bazena P1, P2 i turističkog naselja „Luštica bay“ na dijelu UP4, zona B, u zahvatu DSL „Sektor 36“, Opština Tivat.

 

09.06.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Slavija” d.o.o. iz Budve, Ul. Veljka Vlahovića br. 1, podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Condo hotela sa 5*, na UP 2, blok 2, koju čine katastarske parcele broj 1261/2, 1261/9, 1261/8 i 1260/7, kao i dio katastarskih pacela broj 1260/3 i 1261/1 KO Budva, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Podkošljun”, Opština Budva.

 

09.06.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, Ul. Nova Dalmatinska b.b, podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na katastarskim parcelama broj 835 i 836 KO Lutovo, Glavni grad Podgorica.

 

06.06.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „JUGOPETROL”  A.D. iz Podgorice, Ul. Stanka Dragojevića bb, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 642/17 od 06.06.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju objekta-benzinske pumpe na urbanističkoj parceli UP 32, koju čine kat.parcele br. 880/1 i 1246 K.O. Berane, Opština Berane, koji je uradio „Institut za tehnicka istrazivanja” iz Podgorice.

 

06.06.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je investitoru „Lustica Development“ a.d. iz Tivta, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 1009/6 od 05.06.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovno-stambenih objekata B1,B2,B3, B4, bazena P1, P2 i turističkog naselja „Luštica bay“ na dijelu UP4, zona B, u zahvatu DSL „Sektor 36“, Opština Tivat.

 

06.06.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova iz Podgorice, Ul. Novaka Miloševa br. 18, podnijela zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju žičare K8, na UP 1a, u zahvatu Prostornog plana posebne namjene Bjelasica i Komovi, detaljna razrada lokaliteta “Kolašin 1600”, Opština Kolašin.

 

 

06.06.2017.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Inter Nos 2000” d.o.o. iz Podgorice, Ul. Nikšićka br. 99, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 715/19 od 06.06.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju benzinske pumpe sa pratećim sadržajima na katastarskoj parceli broj 4171 KO Tološi, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorica, Glavni grad Podgorica, koji je uradio „Paming“ d.o.o. iz Podgorice.

 

05.06.2017.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Crne Gore – Direkcija za saobraćaj, Ul. IV Proleterske br. 19, Glavni grad Podgorica, podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju tunela 7, 8 I 9 na magistralnom putu M-2 Podgorica – Kolašin km 1010+530 – km 1011+200, Opština Kolašin. 

 

02.06.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Euro-Asfalt” d.o.o. iz Sarajeva, ogranak Podgorica, ul.Branka Miljkovića br.42, Podgorica, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na katastarskoj parceli 904/24 KO Smrčje, Opština Kolašin.

 

31.05.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeće Milenko Čelebić, Mahala bb., Golubovci, podnijeo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta centralnih djelatnosti – benzinskepumpe na UP142, koju čine djelovi katastarskih parcela br. 2231/1, 2231/2 i 2239/1 K.O. Mahala, u zahvatu DUP-a “Cijevna-Planska jedinica 2.5", Opština Podgorica.

 

26.05.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Luštica Development” a.d. iz Tivta, Novo Naselje bb, podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovno-stambenih objekata B1, B2, B3 i B4 i bazena P1 i P2 turističkog naselja „Luštica bay“, Opština Tivat.

 

26.05.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, Ul. Nova Dalmatinska b.b, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 919/5 od 25.05.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za postrojenje za proizvodnju betona, na katastarskim parcelama broj 235 i 236 KO Jabuka, Opština Kolašin.

 

26.05.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, Ul. Nova Dalmatinska b.b, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 918/5 od 25.05.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za postrojenje za proizvodnju betona, na katastarskim parcelama broj 432/1, 432/2, 433/1, 433/2, 434/1, 434/2, 437/1, 437/2, 445/1, 445/2, 446/2, 448/2 KO Duške, Glavni grad Podgorica.

 

24.05.2017.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Milenku Čelebiću iz Podgorice, Mahala bb., donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 928/5 od 24.05.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta centralnih djelatnosti – benzinske pumpe na UP142, koju čine djelovi katastarskih parcela br. 2231/1, 2231/2 i 2239/1 K.O. Mahala, u zahvatu DUP-a “Cijevna-Planska jedinica 2.5", Opština Podgorica.

 

 

19.05.2017.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je investitoru „Qwerty Investment“ iz Kotora, Perast bb, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 338/20 od 19.05.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju malog objekta hotela na UP 208 -Urbanističkog projekta Grad Perast, Kotor, koji je uradio „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu” iz Podgorice.

 

 

19.05.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, Ul. Nova Dalmatinska b.b, podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju TS 220/110/35 kV „Podgorica I“ ( izgradnja dalekovodnog polja za 110 kV dalekovod PG I – Smokovac – Mrke i PG-EVP), Glavni grad Podgorica.

 

17.05.2017.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je investitor „Milenko Čelebić“ iz Podgorice, Mahala bb, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja za izgradnju objekta centralnih djelatnosti – benzinske pumpe na UP142, koju čine djelovi katastarskih parcela br. 2231/1, 2231/2 i 2239/1 K.O. Mahala, u zahvatu DUP-a “Cijevna-Planska jedinica 2.5", Opština Podgorica.

 

 

17.05.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeće „Crnogorski Elektroprenosni Sistem” a.d. iz Podgorice, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju dalekovoda 110kV Brezna – Žabljak dionica Žabljak - Njegovuđa, Opština Žabljak.

 

17.05.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Đurković” d.o.o. iz Nikšića, Ul. Jezerska br. 5, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na ležištu broj 5 „Grabova kosa“, koja se sastoji od katastarskih parcela broj 301, 302/2, 306/6, 357, 358, 360 i 361 KO Stubički kraj, Opština Nišić.

 

17.05.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Inter Nos 2000” d.o.o. iz Podgorice, Ul. Nikšićka br. 99, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju benzinske pumpe sa pratećim sadržajima na katastarskoj parceli broj 4171 KO Tološi, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorica, Glavni grad Podgorica.

 

12.05.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, Ul. Nova Dalmatinska b.b, podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za proizvodnju betona, na katastarskim parcelama broj 235 i 236 KO Jabuka, Opština Kolašin.

 

12.05.2017.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, Ul. Nova Dalmatinska b.b, podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za proizvodnju betona, na katastarskim parcelama broj 432/1, 432/2, 433/1, 433/2, 434/1, 434/2, 437/1, 437/2, 445/1, 445/2, 446/2, 448/2 KO Duške, Glavni grad Podgorica.

 

 

08.05.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „Euro-Asfalt“ d.o.o. Sarajevo, ogranak Podgorica, ul.Branka Miljkovića br.42, donijeto Rješenje, broj:02-UPI-811/6 od 08.05.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na katastarskoj parceli 904/24 KO Smrčje, Opština Kolašin.

 

05.05.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD Podgorica, Bul. Svetog Petra Cetinjskog br.18, donijeto Rješenje, broj:02-UPI-733/5 od 28.04.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za Izgradnja DV 110 kV Lastva-Tivat i DV 110 kV Lastva-Budva u TS 400/110/35 kV Lastva Grbaljska, KO Gorovići i KO Lastva, Opština Kotor.

 

04.05.2017.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, Elektroprivreda Crne Gore Ad Nikšić - FC Proizvodnja iz Nikšića, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI–1877/21 od 28.04.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Glavni Projekat izgradnje DV 220 kV Piva-Pljevlja - Izmještanje sjeverne trase sa uklapanjem u postojeću južnu trasu, u reonu deponije pepela i šljake „Maljevac“, Opština Pljevlja, koji je uradio „Liming projekt”-d.o.o., Podgorica.

 

 

03.05.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeće „MHE Vrbnica“ d.o.o. iz Podgorice, Ul. 8 Marta br.74 , podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta mHE “Vrbnica”, Opština Plužine.

 

03.05.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeće „JUGOPETROL” a.d. Podgorica, Ul. Stanka Dragojevića bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju objekta-benzinske pumpe na urbanističkoj parceli UP 32, koju čine kat.parcele br. 880/1 i 1246 K.O. Berane, Opština Berane. 

 

03.05.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Cezar Montenegro“ d.o.o. iz Nikšića, Kočani bb, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 735/5 od 28.04.2017.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za funkcionisanje transfer stanice za privremeno skladišćenje neopasnog otpada na KO Kočani broj 1026, Opština Nikšić.

 

28.04.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Inpek” a.d. iz Podgorice, Bul. Šarla de Gola br. 4, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 716/5 od 27.04.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju benzinske pumpe sa pratećim sadržajima na UP 7, koju čine djelovi katastarskih parcela broj 7940, 7943/2, 7939/1 i 7942/1 KO Podgorica III, u zahvatu Urbanističkog projekta „Industrijska zona – dio planske zone 12.5“, Glavni grad Podgorica.

 

28.04.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Inter Nos 2000” d.o.o. iz Podgorice, Ul. Nikšićka br. 99, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 715/5 od 27.04.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju benzinske pumpe sa pratećim sadržajima na katastarskoj parceli broj 4171 KO Tološi, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorica, Glavni grad Podgorica.

 

27.04.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, Ul. Nova Dalmatinska b.b, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za proizvodnju frakcionih kamenih agregata, na dijelu katastarske parcele broj 505 KO Duške, Glavni grad Podgorica.

 

27.04.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Jugopetrol AD iz Podgorica, ul.Stanka Dragojevića bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Rekonstrukciju benzinske pumpe na katastarskoj parceli 55 broj 1/3 i blok 56 broj 1/3 KO Vilusi, Opština Nikšić.

 

27.04.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „Eni Montenegro BV” iz Podgorice, Europoint zgrada, ul.Svetlane Kane Radević br. 3, 4 sprat, donijeto Rješenje, broj:02-UPI-492/13 od 24.04.2017.godine, o određivanju obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za „Seizmička 3D istraživanja u blokovima 4, 5, 9 i 10 u podmorju Crne Gore” (broj: 02-UPI-492/13 od 24.04.2017.godine).

 

25.04.2017.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Andru Raduloviću i Darku Raduloviću iz Perasta, Obala Marka Martinovića bb, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 384/18 od 26.04.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela sa 4 plus zvjezdice na katastarskoj parceli broj 116 i 117, Perast, KO Perast, Opština Kotor, koji je uradio „Paming“ d.o.o. iz Podgorice.

 

 

24.04.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvu održivog razvoja i turizma – Direkciji javnih radova iz Podgorice, Ul. Novaka Miloševa br. 18, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 699/5 od 24.04.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju žičare K8, na UP 1a, u zahvatu Prostornog plana posebne namjene Bjelasica i Komovi, detaljna razrada lokaliteta “Kolašin 1600”, Opština Kolašin.

 

 

24.04.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvu održivog razvoja i turizma – Direkciji javnih radova iz Podgorice, Ul. Novaka Miloševa br. 18, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 700/5 od 24.04.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju ski staza, u zahvatu Prostornog plana posebne namjene Bjelasica i Komovi, detaljna razrada lokaliteta “Kolašin 1600”, Opština Kolašin.

 

20.04.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova iz Podgorice, Ul. Novaka Miloševa br. 18, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju ski staza, u zahvatu Prostornog plana posebne namjene Bjelasica i Komovi, detaljna razrada lokaliteta “Kolašin 1600”, Opština Kolašin. 

 

20.04.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „Đurković“ D.O.O., ul. Jezerska br.5, donijeto Rješenje, broj:02-UPI-666/5 od 19.04.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na ležištu broj 5 „Grabova kosa“, koja se sastoji od katastarskih parcela broj: 301, 302/2, 306/6, 357, 358, 360 i 361 KO Stubički kraj, Opština Nikšić.19.04.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Jugopetrol” a.d. iz Podgorice, Ul. Stanka Dragojevića bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju benzinske pumpe na katastarskoj parceli broj 5723 KO Novi Bar, Opština Bar.

 

19.04.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Jugopetrol AD iz Podgorica, ul.Stanka Dragojevića bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Rekonstrukciju benzinske pumpe na 949/2 KO Ćurilac, Danilovgrad.

 

19.04.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Cezar Montenegro“ d.o.o. iz Nikšića, Kočani bb, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za funkcionisanje transfer stanice za privremeno skladišćenje neopasnog otpada na KO Kočani broj 1026, Opština Nikšić.

 

18.04.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „Jugopetrol“ AD iz Podgorica, ul.Stanka Dragojevića bb, donijeto Rješenje, broj:02-UPI-643/5 od 18.04.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za Rekonstrukciju benzinske pumpe na katastarskoj parceli 55 broj 1/3 i blok 56 broj 1/3 KO Vilusi, Opština Nikšić.

 

18.04.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Crnogorski Elektroprenosni Sistem” a.d. iz Podgorice, „Crnogorski Elektroprenosni Sistem” a.d. iz Podgorice, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 1959/20 od 13.04.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju voda  110kV Podgorica 1 – Podgorica 4, Opština Podgorica, koji je uradio “Lars Fire” d.o.o. iz Podgorice.

 

18.04.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Inpek” a.d. iz Podgorice, Bul. Šarla de Gola br. 4, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju benzinske pumpe sa pratećim sadržajima na UP 7, koju čine djelovi katastarskih parcela broj 7940, 7943/2, 7939/1 i 7942/1 KO Podgorica III, u zahvatu Urbanističkog projekta „industrijska zona – dio planske zone 12.5“, Glavni grad Podgorica.

 

18.04.2017.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je investitoru „JUGOPETROL” A.D. iz Podgorice, Ul. Stanka Dragojevića bb., donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 642/5 od 18.04.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju benzinske pumpe na urbanističkoj parceli UP 32 koju čine kat.parcele broj 880/1i 1246 K.O. Berane, Opština Berane.

 

 

18.04.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, Ul. Nova Dalmatinska b.b, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 625/5 od 13.04.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za postrojenje za proizvodnju frakcionih kamenih agregata, na dijelu katastarske parcele broj 505 KO Duške, Glavni grad Podgorica

 

13.04.2017.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova iz Podgorice, Ul. Novaka Miloševa br. 18, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju žičare K8, na UP 1a, u zahvatu Prostornog plana posebne namjene Bjelasica i Komovi, detaljna razrada lokaliteta “Kolašin 1600”, Opština Kolašin. 

 

 

12.04.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Elektroprivreda Crne Gore a.d. Nišić – TE Pljevlja“, Ul. Kalušići bb, Opština Pljevlja, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 1840/25 od 10.04.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za deponiju „Maljevac” – odlaganje nusprodukata sagorijevanja uglja iz TE „Pljevlja” na UP6 u okviru Detaljnog prostornog plana Termoelektrana Pljevlja, Opština Pljevlja, koji je uradio Flaming” d.o.o. iz Podgorice i „Institut zarudarstvo i metalurgiju” iz Bora.

 

11.04.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „Đurković“ D.O.O., ul.Jezerska br.5, Nikšić, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za eksploataciju tehničko- građevinskog kamena na ležištu broj 5 „Grabova kosa“, koja se sastoji od katastarskih parcela broj: 301, 302/2, 306/6, 357, 358, 360 i 361 KO Stubički kraj, Opština Nikšić.

 

10.04.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „Jugopetrol“ AD iz Podgorica, ul.Stanka Dragojevića bb, donijeto Rješenje, broj:02-UPI-571/5 od 10.04.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Rekonstrukciju benzinske pumpe na 949/2 KO Ćurilac, Danilovgrad.

 

10.04.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Jugopetrol” a.d. iz Podgorice, Ul. Stanka Dragojevića bb, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 572/5 od 10.04.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju benzinske pumpe na katastarskoj parceli broj 5723 KO Novi Bar, Opština Bar.

 

07.04.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „JUGOPETROL”  A.D. Podgorica Ul. Stanka Dragojevića bb., Podgorica, podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju benzinske pumpe na urbanističkoj parceli UP 32 koju čine kat.parcele broj 880/1i 1246 K.O. Berane, Opština Berane.

 

07.04.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je “Euro-Asfalt” d.o.o. iz Sarajeva, Ul. Branka Miljkovića, Glavni grad Podgorica, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za proizvodnju betona i frakcionih kamenih agregata na katastarskim parcelama broj 1009/1, 1008/1, 1125/1 i 1060/23 KO Smrčje, Opština Kolašin.

 

07.04.2017.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Jugopetrol AD iz Podgorica, ul.Stanka Dragojevića bb, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Rekonstrukciju benzinske pumpe na katastarskoj parceli 55 broj 1/3 i blok 56 broj 1/3 KO Vilusi, Opština Nikšić.

 

 

06.04.2017.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvu prosvjete, Ul. Vaka Đurovića bb, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 109/6 od 06.02.2017.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju kotlarnice univerzitetskog kompleksa na urbanističkoj parceli br. 1, u zahvatu UP „Stari Obod”, Prijestonica Cetinje.

 

 

06.04.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, Ul. Nova Dalmatinska b.b, podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za proizvodnju frakcionih kamenih agregata, na dijelu katastarske parcele broj 505 KO Duške, Glavni grad Podgorica.

 

05.04.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta „Azmont investments“ d.o.o. iz Herceg Novog, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI–1882/20 od 04.04.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za čišćenje dijela morskog dna iskopavanjem i nasipanje dovezenim materijalom u cilju formiranja plaže, u zoni kupališta (DUK) i zoni turizma (T2), za objekte sa namjenom „Turističko naselje“, u zahvatu DSL-a „Sektor 5-izmjene i dopune“ za prostor bivše kasarne „Orjenski bataljon“, u Kumboru, Opština Herceg Novi, koji je uradio „MEDIX“ iz Podgorice.

 

05.04.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Komisija za određivanje obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za „Seizmička 3D istraživanja u blokovima 4, 5, 9 i 10 u podmorju Crne Gore”, koju je formirala Agencija za zaštitu životne sredine (broj: 02-UPI-492/2 od 22.03.2017.godine), nosiocu projekta, Preduzeću „Eni Montenegro BV” iz Podgorice, Europoint zgrada, ul.Svetlane Kane Radević br. 3, 4 sprat, donijela Prijedlog obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za „Seizmička 3D istraživanja u blokovima 4, 5, 9 i 10 u podmorju Crne Gore” (broj02-UPI-492/3 od 31.03.2017.godine). 

 

30.03.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Jugopetrol AD iz Podgorica, ul.Stanka Dragojevića bb , podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Rekonstrukciju benzinske pumpe na 949/2 KO Ćurilac, Danilovgrad.

 

30.03.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Jugopetrol” a.d. iz Podgorice, Ul. Stanka Dragojevića bb, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju benzinske pumpe na katastarskoj parceli broj 5723 KO Novi Bar, Opština Bar. 

 

29.03.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je investitoru “MHE Vrbnica“ d.o.o. iz Podgorice, Ul. 8 Marta br.74, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 469/5 od 27.03.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta mHE “Vrbnica”, Opština Plužine. 

 

27.03.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvo prosvjete, Ul. Vaka Đurovića bb, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju kotlarnice univerzitetskog kompleksa na urbanističkoj parceli br. 1, u zahvatu UP „Stari Obod”, Prijestonica Cetinje.

 

22.03.2017.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta „VELJA VODA LUX“ D.O.O. iz Tivta, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI–2006/20 od 21.03.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Condo hotela visoke kategorije na urbanističkoj parcela broj 14, u bloku 14, kvart 7, koju čine katastarske parcele 2204/2, 2204/1, 2203/1, 2205/1, 2203/2, 3101, 2205/2 i djelovi katastarskih parcela 2208/1, 2207, 2206, DUP „Budva-Centar“, Opština Budva, koji je uradio „MEDIX“ iz Podgorice.

 

21.03.2017.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da su Andro Radulović i Darko Radulović iz Perasta, Obala Marka Milojevića bb, podnijeli zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela sa 4 plus zvjezdice na katastarskim parcelama broj 116 i 117, KO Perast, Opština Kotor.

 

21.03.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeće “Toščelik Nikšić steel” iz Nikšića, Ul. Vuka Karadžića b.b, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za elektrolučnu peć 65t sa sistemom za otprašivanje i postrojenjem za obradu voda za hlađenje peći u Željezari Toščelik Nikšić steel, Opština Nikšić.

 

Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za rad elektrolučne peći 65t sa sistemom za otprašivanje (FTP) i postrojenjem za obradu voda za hlađenje peći (WTP)

 

 

20.03.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeće “Toščelik Nikšić steel” iz Nikšića, Ul. Vuka Karadžića b.b, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za instaliranu Rotacionu peć 10t/h, postrojenja za kompenzaciju reaktivne energije, rekonstrukciju gasne stanice i rekonstrukciju stanice za kiseonik i argon u Željezari Nikšić, Opština Nikšić.

Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za instaliranu Rotacionu zagrevnu peć 10t/h, postrojenje za kompenzaciju reaktivne energije, rekonstrukciju gasne stanice i rekonstrukciju stanice za kiseonik i argon 

20.03.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću “Euro-Asfalt” d.o.o. iz Sarajeva, Ul. Branka Miljkovića, Glavni grad Podgorica, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 391/6 od 16.03.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za postrojenje za proizvodnju betona i frakcionih kamenih agregata na katastarskim parcelama broj 1009/1, 1008/1, 1125/1 i 1060/23 KO Smrčje, Opština Kolašin.

 

16.03.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Andru Raduloviću i Darku Raduloviću iz Perasta, Obala Marka Milojevića bb, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 384/5 od 15.03.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela sa 4 plus zvjezdice na katastarskoj parceli broj 116 i 117, Perast, KO Perast, Opština Kotor.

 

 

16.03.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „MHE Vrbnica“ d.o.o., Ul. 8 Marta br.74, Podgorica, podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta mHE “Vrbnica”, Opština Plužine.

 

15.03.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Fabrika stočne hrane“ A.D. Spuž , Spuž bb., iz Danilovgrada, podnijela zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju interne benzinske stanice, na katastarskoj parceli br. 355 KO Grbe u zahvatu prostorno urbanističkog plana Danilovgrad, Opština Danilovgrad.

 

15.03.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, Željezničkoj Infrastrukturi Crne Gore A.D-Podgorica, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI–378/5 od 15.03.2017.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za Projekat „Sanacije propusta na pruzi Vrbnica-Bar, dionica Mojkovac-Trebaljevo na km 331+026“.

 

15.03.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, Željezničkoj Infrastrukturi Crne Gore A.D-Podgorica, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI–377/5 od 15.03.2017.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za Projekat „Sanacije propusta na pruzi Vrbnica-Bar, lokalitet Trebaljevo na km 333+593“.

 

14.03.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Qwerty Investment“ iz Kotora, Perast bb, podnijeo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju malog objekta hotela na UP 208 -Urbanističkog projekta Grad Perast, Kotor.

 

14.03.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Boreti Ivanu, iz Budve, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 396/5 od 13.03.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta – hotel sa 4 zvezdice, na UP broj 42.7 i 42.6, blok 42, DUP Bečići, Opština Budva.

 

13.03.2017.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, Željezničkoj Infrastrukturi Crne Gore A.D-Podgorica, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI–370/5 od 13.03.2017.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za Projekat „Sanacije propusta na pruzi Vrbnica – Bar, dionica Sutomore – Bar na km 449 + 832 L=3,0m“.

 

 

10.03.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, Željezničkoj Infrastrukturi Crne Gore A.D-Podgorica, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI–349/5 od 09.03.2017.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za Projekat „Sanacije betonskog propusta na pruzi Vrbnica – Bar, dionica Kolašin – Kos u km 341+034".

 

09.03.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Boreta Ivan iz Budve, Bečići bb, podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu za izgradnju objekta – hotel sa 4 zvezdice, na UP broj 42.7 i 42.6, blok 42, DUP Bečići, Opština Budva.

 

08.03.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je investitoru „Qwerty Investment“ iz Kotora, Perast bb., donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 338/5 od 07.03.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju, malog objekta hotela na UP 208 -Urbanističkog projekta Grad Perast, Opština Kotor.

 

07.03.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je “Euro-Asfalt” d.o.o. iz Sarajeva, Ul. Branka Miljkovića, Glavni grad Podgorica, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za proizvodnju betona i frakcionih kamenih agregata na katastarskim parcelama broj 1009/1, 1008/1, 1125/1 i 1060/23 KO Smrčje, Opština Kolašin. 

 

06.03.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da su Andro Radulović i Darko Radulović iz Perasta, Obala Marka Milojevića bb, podnijeli zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela sa 4 plus zvjezdice na katastarskoj parceli broj 116 i 117, Perast, KO Perast. 

 

06.03.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Željeznička infrastruktura Crne Gore AD, iz Podgorice, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Projekta „Sanacije propusta na pruzi Vrbnica-Bar, dionica Mojkovac-Trebaljevo na km 331+026“.

 

06.03.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Željeznička infrastruktura Crne Gore AD, iz Podgorice, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Projekta „Sanacije propusta na pruzi Vrbnica-Bar, lokalitet Trebaljevo na km 333+593“.

 

02.03.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Željeznička infrastruktura Crne Gore AD, iz Podgorice, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Projekta "Sanacije propusta na pruzi Vrbnica – Bar, dionica Sutomore – Bar na km 449 + 832 L=3,0m".

 

28.02.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Željeznička infrastruktura Crne Gore AD, iz Podgorice, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Projekta „Sanacije betonskog propusta na pruzi Vrbnica – Bar, dionica Kolašin – Kos u km 341+034".

 

27.02.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Qwerty Investment“ iz Kotora, Perast bb., podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju malog objekta hotela na UP 208 -Urbanističkog projekta Grad Perast, Kotor.

 

27.02.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Opština Berane“, Ul. IV Crnogorske br1, Opština Berane, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 2151/11 od 23.02.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na UP1, koju čine katastarska parcela br. 76 i djelovi katastarskih parcela br. 24, 31, 34, 35, 38, 73, 74 i 75 u okviru Lokalne studije lokacije “Donji Talum”, Opština Berane, koji je uradio “Lars Fire” d.o.o. iz Podgorice.

 

24.02.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „Elektroprivreda Crne Gore” a.d. iz Nikšića, Ul. Vuka Karadžića br. 2, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 1807/36 od 22.02.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju drugog bloka Termoelektrane Pljevlja, Kalušići, KO Ilino Brdo, Opština Pljevlja, koji je uradio Konzorcijum preduzeća „Esotech dd” i „Erico Velenje d.o.o.” iz Velenja, Slovenija.

 

23.02.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, Elektroprivreda Crne Gore Ad Nikšić, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI–2216/12 od 23.02.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju privremenog skladišta otpada u objektu EPCG AD Nikšić, lokacija HE „Perućica“, Opština Nikšić, koji je uradio Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu, Zavod za ekologiju,  iz Podgorice.

 

22.02.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „Azmont Investments” d.o.o. iz Herceg Novog, Ul. Braće Grakalić br. 94, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 69/7 od 20.02.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju vodova sistema za grijanje i hlađenje za kompleks „Portonovi“, na katastarskoj parceli broj 674/1, KO Kumbor, u zahvatu DSL-a „Sektror 5 – izmjene i dopune“ za prostor bivše kasarne „Orijenski bataljon“ u Kumboru, Opština Herceg Novi.

 

21.02.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, Elektroprivreda Crne Gore Ad Nikšić - FC Proizvodnja - TE Pljevlja, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI–1823/22 od 16.02.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju privremenog skladišta otpada u TE Pljevlja, Opština Pljevlja, koji je uradio Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu, Zavod za ekologiju,  iz Podgorice.

 

21.02.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Crnogorski Elektroprenosni Sistem” a.d. iz Podgorice, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18, podnijeo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju voda  110kV Podgorica 1 – Podgorica 4, Opština Podgorica.

 

17.02.2017.

 

Na osnovu člana 122 stav 3 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list RCG“, br 32/11 od 01.07.2011), a odlučujući po zahtjevu za povlačenje Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za instaliranje Rotacione zagrijevne peći 10t/h, postrojenja za kompenzaciju reaktivne energije, rekonstrukciju gasne stanice i rekonstrukciju stanice za kiseonik i argon u Željezari Nikšić, Opština Nikšić, u cilju ispravki pojedinih poglavlja predmetnog Elaborata, nosioca projekta, „Toščelik Nikšić steel” iz Nikšića, Ul. Vuka Karadžića b.b, Agencija za zaštitu životne sredine, donosi ZAKLJUČAK o obustavljanju postupka za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za instaliranje Rotacione zagrijevne peći 10t/h, postrojenja za kompenzaciju reaktivne energije, rekonstrukciju gasne stanice i rekonstrukciju stanice za kiseonik i argon u Željezari Nikšić, Opština Nikšić.

 

17.02.2017.

 

Na osnovu člana 122 stav 3 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list RCG“, br 32/11 od 01.07.2011), a odlučujući po zahtjevu za povlačenje Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu modernizacije i rekonstrukcije Željezare Toščelik Nikšić steel, Opština Nikšić, u cilju ispravki pojedinih poglavlja predmetnog Elaborata, nosioca projekta, „Toščelik Nikšić steel” iz Nikšića, Ul. Vuka Karadžića b.b, Agencija za zaštitu životne sredine, donosi ZAKLJUČAK o obustavljanju postupka za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu modernizacije i rekonstrukcije Željezare Toščelik Nikšić steel, Opština Nikšić.

 

16.02.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Gradir Montenegro“ d.o.o. , Ul. Ratnih vojnih invalida bb, Opština Pljevlja, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 2004/13 od 13.02.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu eksploatacije rude cinka i olova u ležištu zapadna struktura i stara jama, izgradnje flotacijskog jalovišta (III faza) i zatvaranje flotacijskog jalovišta (I faza) rudnika „Šuplja stijena”, Opština Pljevlja, koji je uradio “S&T Sistem” d.o.o. iz Podgorice.

 

08.02.2017.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvu prosvjete, Ul. Vaka Đurovića bb, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 109/6 od 06.02.2017.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju dječjeg vrtića na UP 52, koju čine djelovi katastarskih parcela 2315/3 i 2315/7 KO Tuzi, u zahvatu lokalne studije lokacije „Tuzi – dio planske zone 10“, Glavni grad Podgorica.

 

 

07.02.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Đorđu Živanoviću iz Ulcinja, Liman 2, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 2064/21 od 07.02.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela na UP108, zona A, koju čine katastarske parcele 3922, 3923/13, 3924/5 i dio katastarske parcele 3923/1 KO Ulcinj, u zahvatu Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana „Ulcinj-grad“, Opština Ulcinj, koji je uradio „Paming“ d.o.o. iz Podgorice.

 

07.02.2017.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Adriatik Investment“ d.o.o. iz Budve, Ul. Mainski put bb, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 1777/19 od 06.02.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela na UP 122.6 i 122.7, Blok 122, kvart 10 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Bečići“, Opština  Budva, koji je uradio “Eko-Centar” d.o.o. iz Nikšića.

 

 

06.02.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Direkciji za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje, Ul. Neđeljka Merdovića bb, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 79/5 od 03.02.2017.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju/izgradnju pješačkog mosta na mjestu postojećeg mosta Potkrajci – Njegnjevo.

 

01.02.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeće “Toščelik Nikšić steel” iz Nikšića, Ul. Vuka Karadžića b.b, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu modernizacije i rekonstrukcije Željezare Toščelik Nikšić steel, Opština Nikšić.

ELABORAT MOŽETE PREUZETI NA LINKU

 

 

01.02.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeće “Toščelik Nikšić steel” iz Nikšića, Ul. Vuka Karadžića b.b, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za instaliranje Rotacione zagrijevne peći 10t/h, postrojenja za kompenzaciju reaktivne energije, rekonstrukciju gasne stanice i rekonstrukciju stanice za kiseonik i argon u Željezari Nikšić, Opština Nikšić.

 ELABORAT MOŽETE PREUZETI NA LINKU

 

30.01.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Elektroprivreda Crne Gore Ad Nikšić - FC Proizvodnja iz Nikšića, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Glavni Projekat izgradnje DV 220 kV Piva-Pljevlja - Izmještanje sjeverne trase sa uklapanjem u postojeću južnu trasu, u reonu deponije pepela i šljake „Maljevac“, Opština Pljevlja.

 

30.01.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta „QD Hotel i Property Investment Montenegro DOO“ iz Tivta, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI–1989/23 od 30.01.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Rezidencijalnih vila RL1 i RL2, na UP Pržno I, Opština Tivta, koji je uradio Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu, Zavod za ekologiju,  iz Podgorice.

 

30.01.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „MCM Rental Service” d.o.o. iz Ulcinja, Str. Bul. Skenderbeg n.n. ,donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 861/23 od 30.01.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju auto kampa na Velikoj plaži, na katastarskoj parceli br. 27 KO Donji Štoj, Opština Ulcinj, koji je uradio „Medix“ d.o.o. iz Podgorice.

 

30.01.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Azmont Investments” d.o.o. iz Herceg Novog, Ul. Braće Grakalić br. 94, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju vodova sistema za grijanje i hlađenje za kompleks „Portonovi“, na katastarskoj parceli broj 674/1, KO Kumbor, u zahvatu DSL-a „Sektror 5 – izmjene i dopune“ za prostor bivše kasarne „Orijenski bataljon“ u Kumboru, Opština Herceg Novi. 

 

26.01.2016.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvo prosvjete, Ul. Vaka Đurovića bb, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju dječjeg vrtića na UP 52, koju čine djelovi katastarskih parcela 2315/3 i 2315/7 KO Tuzi, u zahvatu lokalne studije lokacije „Tuzi – dio planske zone 10“, Glavni grad Podgorica. 

 

 

24.01.2017.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje, Ul. Neđeljka Merdovića bb, podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju/izgradnju pješačkog mosta na mjestu postojećeg mosta Potrajci – Njegnjevo.

 

 

12.01.2017.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, Ul. Nova Dalmatinska b.b ,donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 1647/16 od 11.01.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na katastarskoj parceli broj 293/1 KO Trebješica, Glavni grad Podgorica, koji je uradio „Medix“ d.o.o. iz Podgorice.

 

 

30.12.2016.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „SEA TRADE“ d.o.o. Put prvoboraca bb., iz Kotora, podnijeo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju turističkog naselja, na urbanističkim parcelama UP9-26, UP 9-27, UP9-28, UP9-29, UP9-30, UP10-18 i UP10-18, urbanističkih zona 9 i 10 u zahvatu DUP-a Đuraševići, Opština Tivat.

 

 

29.12.2016.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „VELJA VODA LUX“ D.O.O. iz Tivta, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Condo hotela visoke kategorije na urbanističkoj parcela broj 14, u bloku 14, kvart 7, koju čine katastarske parcele 2204/2, 2204/1, 2203/1, 2205/1, 2203/2, 3101, 2205/2 i djelovi katastarskih parcela 2208/1, 2207, 2206, DUP „Budva-Centar“, Opština Budva.

 

27.12.2016.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta „Luštica Development“ a.d. iz Tivta, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI–1751/22 od 27.12.2016.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Chedi Luštica Bay Hotela, na UP 23 prema DUP-u Donji Radovići Centar i UP 4, u zahvatu Državne Studije lokacije Sektora 36, Opština Tivat, koji je uradio Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu, Zavod za ekologiju, iz Podgorice.

 

 

27.12.2016.

 

 

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta „GREEN SOLUTION“ D.O.O. iz Podgorice, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI–1776/18 od 27.12.2016.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju dalekovoda 35 kV TS 110/35 kV „Andrijevica“ - TS 35/10 kV „Đulići“ i TS 35/10 kV Đulići, Opština Andrijevica, koji je za potrebe Nosioca projekta uradio „LARS FIRE“ iz Podgorice.

 

23.12.2016.

 

 

 

 

 OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Elektroprivreda Crne Gore Ad Nikšić, ul.Vuka Karadžića br.2, Nikšić, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju privremenog skladišta otpada u objektu EPCG AD Nikšić, lokacija HE „Perućica“, Opština Nikšić.19.12.2016.

 

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Elektroprivreda Crne Gore Ad Nikšić - FC Proizvodnja - TE Pljevlja, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju privremenog skladišta otpada u TE Pljevlja, Opština Pljevlja.

 

14.12.2016.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Opština Berane, podnijela zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na UP1, koju čine katastarska parcela br. 76 i djelovi katastarskih parcela br. 24, 31, 34, 35, 38, 73, 74 i 75 u okviru Lokalne studije lokacije “Donji Talum”, Opština Berane.

Elaborat procjene životne sredine

13.12.2016.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je JU „NARODNI MUZEJ CRNE GORE“, Ul. N. Cerovića bb. iz Cetinja, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 609/17 od 08.09.2016.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju zgrade bivšeg zatvora na kat.parceli broj 157. K.O. Kotor II, Opština Kotor, koji je uradio “Paming” d.o.o. iz Podgorice.

 

13.12.2016.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „Monte Eko Reciklaža” d.o.o. iz Nikšića, Štedim bb, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 2095/5 od 10.12.2016.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za funkcionisanje transfer stanice za privremeno skladištenje otpadnog papira i kartona na katastarskoj parceli br. 2317 KO Mahala, Glavni grad Podgorica.

 

 

08.12.2016.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „Azmont investments“ d.o.o. iz Herceg Novog, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za čišćenje dijela morskog dna iskopavanjem i nasipanje dovezenim materijalom u cilju formiranja plaže, u zoni kupališta (DUK) i zoni turizma (T2), za objekte sa namjenom „Turističko naselje“, u zahvatu DSL-a „Sektor 5-izmjene i dopune“ za prostor bivše kasarne „Orjenski bataljon“, u Kumboru, Opština Herceg Novi.

 

06.12.2016.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Đorđu Živanoviću iz Ulcinja, Liman 2, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 2064/5 od 06.12.2016.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela na UP108, zona A, koju čine katastarske parcele 3922, 3923/13, 3924/5 i dio katastarske parcele 3923/1 KO Ulcinj, u zahvatu Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana „Ulcinj-grad“, Opština Ulcinj.

 

05.12.2016.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je investitoru „SEA TRADE“ d.o.o. iz Kotora, Put prvoboraca bb, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 2045/5 od 05.12.2016.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju turističkog naselja, na urbanističkim parcelama UP9-26, UP 9-27, UP9-28, UP9-29, UP9-30, UP10-18 i UP10-18, urbanističkih zona 9 i 10 u zahvatu DUP-a Đuraševići, Opština Tivat.

 

01.12.2016.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Monte Eko Reciklaža” d.o.o. iz Nikšića, Štedim bb, podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za funkcionisanje transfer stanice za privremeno skladištenje otpadnog papira i kartona na katastarskoj parceli br. 2317 KO Mahala, Glavni grad Podgorica.

 

30.11.2016.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „QD Hotel i Property Investment Montenegro DOO“ iz Tivta, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju za izgradnju Rezidencijalnih vila RL1 i RL2, na UP Pržno I, Opština Tivta.

 

28.11.2016.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Đorđe Živanović iz Podgorice, Ul. Jovana Tomaševića br. 1, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela na UP108, zona A, koju čine katastarske parcele 3922, 3923/13, 3924/5 i dio katastarske parcele 3923/1 KO Ulcinj, u zahvatu Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana „Ulcinj-grad“, Opština Ulcinj.

25.11.2016.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „VELJA VODA LUX“ D.O.O. iz Tivta, donijeto Rješenje, broj:02-UPI-2006/5 od 25.11.2016.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju Condo hotela visoke kategorije na urbanističkoj parcela broj 14, u bloku 14, kvart 7, koju čine katastarske parcele 2204/2, 2204/1, 2203/1, 2205/1, 2203/2, 3101, 2205/2 i djelovi katastarskih parcela 2208/1, 2207, 2206, DUP „Budva-Centar“, Opština Budva.

 

 

25.11.2016.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Sea Trade” d.o.o. iz Kotora, Put Prvoboraca bb, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju turističkog naselja na UP 9-26, UP 9-27, UP 9-28, UP 9-29, UP 9-30, UP 10-18 i UP 10-19, urbanistička zona 9 i urbanistička zona 10 u zhvatu DUP-a „Đuraševići“, Opština Tivat.

 

18.11.2016.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Gradir Montenegro“ d.o.o. , Ul. Ratnih vojnih invalida bb, Opština Pljevlja, podnijela zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu eksploatacije rude cinka i olova u ležištu zapadna struktura i stara jama i izgradnje flotacijskog jalovišta (III faza) rudnik „Šuplja stijena”, Opština Pljevlja.

18.11.2016.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „GREEN SOLUTION“ d.o.o. iz Podgorice, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju dalekovoda 35 kV TS 110/35 kV „Andrijevica“ - TS 35/10 kV „Đulići“ i TS 35/10 kV Đulići, , Opština Andrijevica.

 

18.11.2016.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „QD Hotel i Property Investment Montenegro DOO“ iz Tivta, donijeto Rješenje, broj:02-UPI-1989/5 od 18.11.2016.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju Rezidencijalnih vila RL1 i RL2, na UP Pržno I, Opština Tivta.

 

16.11.2016.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „VELJA VODA LUX“ D.O.O. iz Tivta, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Condo hotela visoke kategorije na urbanističkoj parcela broj 14, u bloku 14, kvart 7, koju čine katastarske parcele 2204/2, 2204/1, 2203/1, 2205/1, 2203/2, 3101, 2205/2 i djelovi katastarskih parcela 2208/1, 2207, 2206, DUP „Budva-Centar“, Opština Budva.

 

16.11.2016.

OBAVJEŠTAVA  zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „Luštica Development“ a.d. iz Tivta, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju „Chedi Lustica Bay Hotela“, na UP 23 prema DUP-u Donji Radovići Centar i UP 4, u zahvatu Državne Studije lokacije Sektora 36, Opština Tivat.

 

14.11.2016.

 OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta „Neksan“ d.o.o. iz Nikšića donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 1796/18 od 14.11.2016.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju benzinske pumpe u ul.Vuka Karadžića, Opština Nikšić, koji je uradio Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu, Zavod za ekologiju iz Podgorice.

 

14.11.2016.

 OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Elektroprivreda Crne Gore” a.d. iz Nikšića, Ul. Vuka Karadžića br. 2, podnijela zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za prevođenje rijeke Zete u akumulaciju Krupac i spajanje akumulacija Krupac i Slano, Opština Nikšić. 

Elaborat procjene uticaja

 

14.11.2016.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Agenciji za zaštitu životne sredine – Implementacionoj jedinici projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje” iz Podgorice, IV Proleterske br. 19, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI–1399/26 od 08.11.2016.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za remedijaciju tla lokacije brodogradilišta „Bijela“, na katastarskim parcelama 766/1, 766/2 i 2934 KO Bijela, Opština Herceg Novi, koji je uradio Konzorcijum Ambiente s.c., DBA Progetti S.p.A, Smart Environmental Solutions i Medix d.o.o.

 

11.11.2016.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, QD Hotel i Property Investment Montenegro DOO, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Rezidencijalnih vila RL1 i RL2, na UP Pržno I, Opština Tivta.

 

 

07.11.2016.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta „CMC“ A.D. iz Podgorice donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 1585/22 od 07.11.2016.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju benzinske pumpe na UP br.2090/1106 u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Konik – Stari Aerodrom“, Glavni grad Podgorica, koji je uradio Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu, Zavod za ekologiju,  iz Podgorice.

 

 

04.11.2016.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Port of Adrija“ a.d. Bar iz Bara, Ul. Obala broj 13, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 1484/20 od 03.11.2016.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju postojećeg Gat-a 1 u okviru postojećih gabarita u luci Bar, na katastarskoj parcel br.6499/1 KO Novi Bar, Opština Bar, koji je uradio „Lars Fire” iz Podgorice.

 

02.11.2016.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je JU „NARODNI MUZEJ CRNE GORE“ iz Cetinja, Ul. N. Cerovića bb, podnijela zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju zgrade bivšeg zatvora na kat.parceli broj 157. K.O. Kotor II, Opština Kotor.

 

 

01.11.2016.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Spunilović Miroslavu i Nadici iz Budve, Rafailovići bb, donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 1679/17 od 31.10.2016.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju stambeno turističkog objekta u ugostiteljski objekat - hotel, na UP 33.5, blok 35, kvart 4, koju čini katastarska parcela br. 1378 KO Bečići u zahvatu DUP-a Bečići, Opština Budva, koji je uradio “Lars Fire” iz Podgorice.

 

 

01.11.23016.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „Zeta Film” a.d. iz Budve, Ul. Mediteranska br. 4, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI–1509/20 od 31.10.2016.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju primarnog ugostiteljskog objekta za pružanje usluge smještaja i usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića na lokaciji DUP „Budva – Centar“ na urbanističkoj parceli broj UP6.12, koju čine katastarske parcele 2412, 2411, 2408, 2409, 2410 i dio katastarskih parcela 3099, 2419, 3102/1 i 2401 KO Budva, Opština Budva, koji je uradio „Medix” d.o.o. iz Podgorice.

 

 

 

30.08.2016.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Agencija za zaštitu životne sredine – Implementaciona jedinica projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje” iz Podgorice, IV Proleterske br. 19,  podnijela zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za remedijaciju tla lokacije brodogradilišta „Bijela“, na katastarskim parcelama 766/1, 766/2 i 2934 KO Bijela, Opština Herceg Novi.

Elaborat procjene uticaja Bijela

 

 

21.12.2015.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „Crnogorski elektroprenosni sistem“ AD Podgorica, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju dalekovoda 400 kV Čevo - Pljevlja.

Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu DV Čevo - Pljevlja

 

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

       da je Preduzeću „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, Ul. Nova Dalmatinska b.b ,donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 1647/16 od 11.01.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na katastarskoj parceli broj 293/1 KO Trebješica, Glavni grad Podgorica, koji je uradio „Medix“ d.o.o. iz Podgorice.

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!