Obavještenja EIA

 

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 80/05 i „Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

17.11.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće, „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, ul.Nova Dalmatinska bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za proizvodnju betona, na katastarskim parcelama broj 235 i 236 KO Jabuka, Opština Kolašin.

 

17.11.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Tehnoput” d.o.o. iz Podgorice, Ul. 4. Jula bb, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na katastarskim parcelama br. 493, 513, 560, 568, 569, 570, 571, 576, 577, 572 i 494 KO Blizna, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice.

 

16.11.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Direkciji javnih radova iz Podgorice, Ul. Novaka Miloševa br. 18, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-848/6 od 14.11.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za vodosnadbijevanje uslužno servisnih objekata, na UP 1 do UP 11, na lokaciji planinskog centra „Kolašin 1600“ na Bjelasici, Opština Kolašin.

 

14.11.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Crnogorski Elektroprenosni Sistem” a.d. iz Podgorice, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za zamjenu postojećeg transformatora T1 snage 300/300/100 MVA „Rade Končar“ sa autotransformatorom snage 300/300/100 MVA „Chint“ u TS 400/110 kV Podgorica 2 na katastarskoj parceli 3443 KO Tološi, DUP „Tološi 2“, Glavni grad Podgorica.

 

14.11.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Ski Resort – Kolašin 1450“ a.d. iz Kolašina, Jezerine bb, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju šalea (chalet-a), na UP11, koja se sastoji od katastarskih parcela 1003,1004 i 997/2 KO Smrčje, Opština Kolašin.

 

11.10.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, „C&S Energy“ d.o.o. iz Podgorice, Ul.Kralja Nikole br. 27,  donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-855/6 od 10.11.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje male hidroelektrane „Bjelojevićka 2“ na vodotoku rijeke Bjelojevićke, Opština. 

 

07.11.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Kalos Apartments“ d.o.o. iz Budve, Topliški put bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela na  na UP 45.8, u bloku 45, koju čine katastarske parcele broj 740 i 750/4 KO Bečići, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Bečići“, Opština Budva.

 

07.11.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, A.D. „Bisernica“, iz Rožaja, Ul. Maršala Tita bb. bb, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-830/6 od 07.11.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje benzinske pumpe na katastarskim parcelama broj 1136 i 1135/2 K.O. Rožaje II, Opština Rožaje. 

 

07.11.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, ul.Nova Dalmatinska bb, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-822/6 od 07.11.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za postrojenje za proizvodnju betona, na katastarskim parcelama broj 235 i 236 KO Jabuka, Opština Kolašin.

 

07.11.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „Plava Hidro Power“ d.o.o. iz Ulcinja, Stari Grad bb (Hotel Dvori Balšića), donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-798/8 od 7.11.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju male hidroelektrane „Đurička 1“ na vodotoku Đuričke rijeke sa pritokama Jaseničkom, Trokutskom i Hotskom, Opština Plav.

 

07.11.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „Plava Hidro Power“ d.o.o. iz Ulcinja, Stari Grad bb (Hotel Dvori Balšića), donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-799/8 od 7.11.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju male hidroelektrane „Đurička 2“ na vodotoku Đuričke rijeke sa pritokama Jaseničkom, Trokutskom i Hotskom, Opština Plav.

 

06.11.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Crne Gore, Rimski trg 46, Podgorica, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-36/22 od 03.11.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju priključnog dalekovod 110kV za TS 110/20 kV, Gornje Mrke, Glavni grad Podgorica, koji je uradio „NIK COM” d.o.o. iz Nikšića.

 

03.11.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „C&S Energy“ d.o.o., iz Podgorice, Ul. Kralja Nikole br. 27, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju male hidroelektrane „Bjelojevićka 2“ na vodotoku rijeke Bjelojevićke, Opština Mojkovac.

 

03.11.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „C&S Energy“ d.o.o., iz Podgorice, Ul. Kralja Nikole br. 27, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju male hidroelektrane „Bjelojevićka 1“ na vodotoku rijeke Bjelojevićke, Opština Mojkovac.

 

03.11.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Glavni grad Podgorica, Rimski Trg br. 46, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izmještanje 400kV dalekovoda Podgorica 2 - Ribarevine na mjestu ukrštanja sa autoputem Bar - Boljare (dionica Smokovac – Mataševo), Opština Podgorica.

 

03.11.2017

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Direkcija javnih radova iz Podgorice, Ul. Novaka Miloševa br. 18, podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za vodosnadbijevanje uslužno servisnih objekata, na UP 1 do UP 11, na lokaciji planinskog centra „Kolašin 1600“ na Bjelasici, Opština Kolašin.

 

01.11.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta „SAFIRO BEACH RESORT“ d.o.o. iz Podgorice, Bulevar Džordža Vašingtona 44, podnijeo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu za projekat izgradnje hotela sa 5*, u dijelu UP 26.1, DUP „Budva centar“ – izmjene i dopune, u okviru blok 26a, a koju čine katastarske parcele br. 1440/2, 1440/4, 3104/2, 3104/3, 3104/3, 3109/7 i 3109/9 KO Budva, Opština Budva.

 

01.11.2017.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, „Montenegro Yahtink Club“ iz Kotora, Plagenti bb. Dobrota, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-772/6 od 01.11.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju sportske lučice u dijelu akvatorija vezanog za dio katastarske parcele broj 2020 K.O. Dobrota I, u dijelu Državne studije lokacije, Sektor 15, „Sveti Matija – Ušće Škurde“, Opština Kotor. 

 

31.10.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „SEA RESIDENCE“ d.o.o. – Podgorica, Beogradska br. 66, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-769/6 od 30.10.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu je za Izgradnju turističkog objekta - hotela 3*, na urbanističkoj parceli UP 20, koju čini katastarska parcela br. 238/4 i dio katastarske parcele br. 237 KO Rezevići I, u zahvatu Lokalne studije lokacije „Poljane", Opština Budva.

 

31.10.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Kalos Apartmets“ d.o.o. iz Budve, Ul. Filipa Kovačevića br. 13, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-768/7 od 30.10.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela na  na UP 45.8, u bloku 45, koju čine katastarske parcele broj 740 i 750/4 KO Bečići, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Bečići“, Opština Budva.

 

27.10.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, A.D. „Bisernica“, iz Rožaja, Ul. Maršala Tita bb. bb, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju benzinske pumpe na katastarskim parcelama broj 1136 i 1135/2 K.O. Rožaje II, Opština Rožaje.

 

27.10.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD Podgorica, Bul. Svetog Petra Cetinjskog br.18, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-733/21 od 26.10.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju dalekovoda DV 110 kV Lastva - Tivat i DV 110 kV Lastva-Budva u TS 400/110/35 Lastva Grbaljska, KO Gorovići i KO Lastva, Opština Kotor, koji je uradio „MEDIX“ iz Podgorice.

 

27.10.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „Plava Hidro Power“ d.o.o. iz Ulcinja, Stari Grad bb (HOTEL DVORI BALŠIĆA), podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju male hidroelektrane „Đurička 2“ na vodotoku Đuričke rijeke sa pritokama Jaseničkom, Trokutskom i Hotskom, Opština Plav.

 

27.10.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „Plava Hidro Power“ d.o.o. iz Ulcinja, Stari Grad bb (HOTEL DVORI BALŠIĆA), podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju male hidroelektrane „Đurička 1“ na vodotoku Đuričke rijeke sa pritokama Jaseničkom, Trokutskom i Hotskom, Opština Plav.

 

27.10.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće, „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, ul.Nova Dalmatinska bb, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za proizvodnju betona, na katastarskim parcelama broj 235 i 236 KO Jabuka, Opština Kolašin.

 

25.10.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Crnogorski elektrodistributivni sistem” d.o.o. iz Podgorice, ul. Ivana Milutinovića br. 12, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za 35kV kablovski vod i optički kabal od TS 110/35kV „Tivat“ do TS 35/10 kV „Račica“, Opština Tivat.

 

24.10.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Glavni grad Podgorica, Rimski Trg br. 46, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju, izmještanje DV 220kV dalekovoda Podgorica 1 - Mojkovac za dionicu Smokovac - Mataševo, Opština Podgorica.

 

23.10.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, Ministarstvu saobraćaja i pomorstva iz Podgorice, Rimski trg broj 46, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-681/6 od 23.10.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izmještanje 400kV dalekovoda Podgorica 2 - Ribarevine na mjestu ukrštanja sa autoputem Bar - Boljare (dionica Smokovac – Mataševo), Opština Podgorica. 

 

23.10.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „Montenegro Yahting Club“, iz Kotora, Plagenti bb. Dobrota, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju sportske lučice u dijelu akvatorija vezanog za dio katastarske parcele broj 2020 K.O. Dobrota I, u dijelu Državne studije lokacije, Sektor 15, „Sveti Matija – Ušće Škurde“, Opština Kotor.

 

20.10.2017

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „SAS Company“ d.o.o. iz Podgorice, Ul. Marka Miljanova br. 55, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-667/6 od 20.10.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela sa 5*, na UP 5 i UP 6, Urbanistički projekat „Nova Varoš – blok H“, na katastarskoj parceli 3583/2 i djelovima katastarskih parcela broj 3623, 3583/1 i 3587/1, KO Podgorica, Glavni grad Podgorica.

 

20.10.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Drane Zadrimi iz Ulcinja, Ul. Nikole Đakonović bb, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-332/21 od 20.10.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela, na UP 336, koju čine katastarske parcele broj 5749 i dio katastarske parcele broj 5750 KO Ulcinj, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana za lokalitet Kodre 1, Opština Ulcinj, koji je uradio „Paming“ d.o.o. iz Podgorice.

 

19.10.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Kalos Apartmets“ d.o.o. iz Budve, Ul. Filipa Kovačevića br. 13, podnjelo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela na  na UP 45.8, u bloku 45, koju čine katastarske parcele broj 740 i 750/4 KO Bečići, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Bečići“, Opština Budva.

 

19.10.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „SEA RESIDENCE“ d.o.o. – Podgorica, Beogradska br. 66, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju turističkog objekta - hotela 3*, na urbanističkoj parceli UP 20, koju čini katastarska parcela br. 238/4 i dio katastarske parcele br. 237 KO Rezevići I, u zahvatu Lokalne studije lokacije "Poljane", Opština Budva.

 

19.10.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Crne Gore – Direkciji za saobraćaj, Ul. IV Proleterske br. 19, Glavni grad Podgorica, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-649/6 od 18.10.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju puta Berane – Kolašin, dionica Lubnice – Jezerine, lokalitet Klisura, Opština Kolašin.

 

18.10.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „KOL ENERGY“ d.o.o.- Kolašin, Trg Nikole Kovačevića 4, Podgorica, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-9/22 od 18.10.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju dalakovoda 35 kV za priključak na mHE „Raštak“ na elektrodistributivnu mrežu EPCG, Opština Kolašin, koji je uradio „LARS FIRE“ iz Podgorice.

 

17.10.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće, „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, ul.Nova Dalmatinska bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na katastarskim parcelama broj 835 i 836 KO Lutovo, Glavni grad Podgorica.

 

17.10.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „CHINA ROAD & BRIDGE CORPORATION“ D.O.O. iz Podgorice, ul.Nova Dalmatinska bb donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-650/6 od 17.10.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za Postrojenje za proizvodnju betona, na katastarskim parcelama broj 799 i 818 KO Pelev Brijeg, Opština Podgorica.

 

16.10.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, Ministarstvu saobraćaja i pomorstva iz Podgorice, Rimski trg broj 46, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-651/6 od 16.10.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju, izmještanje DV 220kV dalekovoda Podgorica 1 - Mojkovac za dionicu Smokovac - Mataševo, Opština Podgorica. 

 

16.10.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, „Diamond Development“ d.o.o. iz Podgorice, Ul. Radnička bb., donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-628/6 od 16.10.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju Condo hotela, na UP22, UP23, UP24 i UP25, u zahvatu Lokalne studije lokacije LSL „Gaće“, Opština Budva. 

 

13.10.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, Ul. Nova Dalmatinska b.b, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-919/21 od 06.10.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za proizvodnju betona, na katastarskim parcelama broj 235 i 236 KO Jabuka, Opština Kolašin, koji je uradio „Institut Sigurnost“ d.o.o. iz Podgorice.

 

13.10.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, iz Podgorice, Rimski trg broj 46, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izmještanje 400kV dalekovoda Podgorica 2 - Ribarevine na mjestu ukrštanja sa autoputem Bar - Boljare (dionica Smokovac – Mataševo), Opština Podgorica.

 

10.10.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, Željeznička infrastruktura Crne Gore AD, iz Podgorice, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-567/6 od 10.10.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu je za "Rehabilitaciju željezničkog mosta (Most br. 40) u km 332+327,76 pruge Vrbnica-Bar", Opština Kolašin.

 

06..2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Crne Gore – Direkcija za saobraćaj, Ul. IV Proleterske br. 19, Glavni grad Podgorica, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju puta Berane – Kolašin, dionica Lubnice – Jezerine, lokalitet Klisura, Opština Kolašin.

 

06.10.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „CHINA ROAD & BRIDGE CORPORATION“ D.O.O. iz Podgorice, ul.Nova Dalmatinska bb, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Postrojenje za proizvodnju betona, na katastarskim parcelama broj 799 i 818 KO Pelev Brijeg, Opština Podgorica.

 

05.10.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, Ul. Nova Dalmatinska b.b, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-1270/21 od 04.10.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju postrojenja za proizvodnju torket betona – betonjerka, na katastarskoj parceli br. 293/1 KO Trebješica, Opština Podgorica, koji je uradio „Medix“ d.o.o. iz Podgorice.

 

04.10.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta „Diamond Development“ d.o.o., podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Condo hotela, na UP22, UP23, UP24 i UP25, u zahvatu Lokalne studije lokacije LSL „Gaće“, Opština Budva.

 

02.10.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „Euro-Asfalt” d.o.o. iz Sarajeva, ogranak Podgorica, ul.Branka Miljkovića br.42, Podgorica, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-811/21 od 25.09.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na katastarskoj parceli 904/24 KO Smrčje, Opština Kolašin, koji je uradio „MEDIX“ iz Podgorice.

 

27.09.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosioc projekta „Jugopetrol“ AD iz Podgorice, podnijeo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu za rekonstrukciju benzinske pumpe, na urbanističkoj parceli UP 179, blok 1, DUP „Centralna zona Bijelo Polje“ koja se sastoji od djelova katastarskih parcela br. 528, 561/2 i 441/1 KO Bijelo Polje, Opština Bijelo Polje.

 

27.09.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, Ul. Nova Dalmatinska b.b, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-918/20 od 26.09.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za proizvodnju betona, na katastarskim parcelama broj 432/1, 432/2, 433/1, 433/2, 434/1, 434/2, 437/1, 437/2, 445/1, 445/2, 446/2, 448/2 KO Duške, Glavni grad Podgorica, koji je uradio „Medix“ d.o.o. iz Podgorice.

 

27.09.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Jugopetrol” a.d. iz Podgorice, Ul. Stanka Dragojevića bb, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-572/26 od 26.09.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju benzinske pumpe na katastarskoj parceli broj 5723 KO Novi Bar, Opština Bar, koji je uradio „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu - Zavod za ekologiju“  iz Podgorice.

 

27.09.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Željeznička infrastruktura Crne Gore AD, iz Podgorice, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za "Rehabilitaciju željezničkog mosta (Most br. 40) u km 332+327,76 pruge Vrbnica-Bar", Opština Kolašin.

 

26.09.2017.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Slavija” d.o.o. iz Budve, Ul. Veljka Vlahovića br. 1, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-1141/20 od 22.09.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Condo hotela sa 5*, na UP 2, blok 2, koju čine katastarske parcele broj 1261/2, 1261/9, 1261/8 i 1260/7, kao i dio katastarskih pacela broj 1260/3 i 1261/1 KO Budva, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Podkošljun”, Opština Budva, koji je uradio „Paming“ d.o.o. iz Podgorice.

 

 

25.09.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da su Nosioci projekta Marković Ilija i Marković Nikola, podnijeli zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu za izgradnju turističkog naselja, na katastarskim parcelama br. 1124/1, 1124/17, 1124/97 i 1096/1 KO Kruče, UP1-I, UP1-II, UP1-III, UP1-IV, UP1-V, UP1-VI, UP1-VII, UP1-VIII, UP1-IX i UP1-X, Opština Ulcinj.

 

 

20.09.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projeka, Preduzeće „Eni Montenegro BV” iz Podgorice, Europoint zgrada, ul.Svetlane Kane Radević br. 3, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za 3D geofizička istraživanja u podmorju Crne Gore.

 - Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu_MNE

 - Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu_EN 

18.09.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, „Jugopetrol“ AD iz Podgorice, Ul.Stanka Dragojevića, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-416/5 od 18.09.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije benzinske pumpe na UP 179, blok 1, DUP „Centralna zona Bijelo Polje“, Opština Bijelo Polje U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenta životne sredine, pedvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku rekonstrukcije, funkcionisanja, kao i u slučaju akcidentne situacije.

 

18.09.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, „SAFIRO BEACH RESORT“ d.o.o. iz Podgorice, Bulevar Džordža Vašingtona 44, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-453/5 od 18.09.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela sa 5*, u dijelu UP 26.1, DUP „Budva centar“ – izmjene i dopune, u okviru blok 26a, a koju čine katastarske parcele br. 1440/2, 1440/4, 3104/2, 3104/3, 3104/3, 3109/7 i 3109/9 KO Budva, Opština Budva. U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenta životne sredine, pedvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku izgradnje, funkcionisanja, kao i u slučaju akcidentne situacije.

 

14.09.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, „Šolcomp“ d.o.o. iz Podgorice, Ul. Orahovačka broj 16, donijeto Rješenje, broj: 101-1556/1-02-191/20 od 13.09.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu za izgradnju poslovnog objekta – hotela sa 4 zvjezdice, na katastarskoj parceli br. 3312 KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica.

 

12.09.2017

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeće „Toni Grill“ d.o.o. iz Ulcinja, Donji Štoj bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za postavljanje auto-kampa na katastarskoj parceli broj 29/4 KO Donji Štoj, Opština Ulcinj.

 

11.09.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „Inpek” a.d. iz Podgorice, Bul. Šarla de Gola br. 4, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-716/19 od 11.09.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju benzinske pumpe sa pratećim sadržajima na UP 7, koju čine djelovi katastarskih parcela broj 7940, 7943/2, 7939/1 i 7942/1 KO Podgorica III, u zahvatu Urbanističkog projekta „Industrijska zona – dio planske zone 12.5“, Glavni grad Podgorica, koji je uradio „Paming“ d.o.o. iz Podgorice.

 

11.09.2017.

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Drane Zadrima iz Ulcinja, Ul. Nikole Đakonović bb, podnijela zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela, na UP 336, koju čine katastarske parcele broj 5749 i dio katastarske parcele broj 5750 KO Ulcinj, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana za lokalitet Kodre 1, Opština Ulcinj.

 

 

11.09.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „COPACABANA MONTENEGRO” d.o.o. iz Ulcinja, Donji Štoj bb, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-177/20 od 11.09.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za postavljanje auto-kampa na katastarskoj parceli br. 27, KO Donji Štoj, Opština Ulcinj, koji je za nosioca projekta uradio „Paming” d.o.o. iz Podgorice.

 

11.09.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „Safiro Beach Resort“ d.o.o. iz Podgorice, Bulevar Džordža Vašingtona 44, podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za hotela sa 5*, u dijelu UP 26.1, DUP „Budva centar“ – izmjene i dopune, u okviru blok 26a, a koju čine katastarske parcele br. 1440/2, 1440/4, 3104/2, 3104/3, 3104/3, 3109/7 i 3109/9 KO Budva, Opština Budva.

 

07.09.2017

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „TONI GRILL “ D.O.O. Donji Štoj, Ulcinj, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-341/7 od 05.09.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu je za postavljanje autokampa na katastarskoj parceli br. 29/4, KO Donji Štoj, Opština Ulcinj.

 

 

05.09.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvu saobraćaja i pomorstva iz Podgorice, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-973/22 od 04.09.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju TS 220/110/35 kV „Podgorica I” (izgradnja dalekovodnog polja za 110 kV dalekovod PG I - Smokovac-Mrke i PG-EVP), Opština Podgorica, koji je uradio „Paming“ d.o.o. iz Podgorice.

 

05.09.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, Drane Zadrimi iz Ulcinja, Ul. Nikole Đakonović bb, donijeto Rješenje, broj: UPI-101-1556/1-02-332/5 od 04.09.2017.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela, na UP 336, koju čine katastarske parcele broj 5749 i dio katastarske parcele broj 5750 KO Ulcinj, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana za lokalitet Kodre 1, Opština Ulcinj.

 

04.09.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Jugopetrol AD, iz Podgorice, Stanka Dragojevića bb, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju benzinske pumpe na UP 179, blok 1, DUP „Centralna zona Bijelo Polje“, Opština Bijelo Polje.

 

01.09.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Benjamin Seferović, Poglavica-Dobra Voda, Bar, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnja hotela sa **** (četiri zvjezdice) na urbanističkoj parceli 98, zona A, koju čini dio katastarske parcele broj 2905, KO Dobre Vode, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Pečurice - Centar", Opština Bar.

 

28.08.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projeka, Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica, Bul. Svetog Petra Cetinjskog br.18, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju dalekovoda DV 110 kV Lastva - Tivat i DV 110 kV Lastva-Budva u TS 400/110/35 Lastva Grbaljska, KO Gorovići i KO Lastva, Opština Kotor.

 

28.08.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „TONI GRILL “ D.O.O. Donji Štoj, Ulcinj, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za postavljanje auto-kampa na katastarskoj parceli br. 29/4, KO Donji Štoj, Opština Ulcinj.

 

28.08.2017.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Glavni grad Podgorica, Rimski Trg br. 46, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju dalekovoda 110 kV za TS 110/20 kV, Autoput 2, Opština Kolašin.

 

30.08.2016.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Agencija za zaštitu životne sredine – Implementaciona jedinica projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje” iz Podgorice, IV Proleterske br. 19,  podnijela zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za remedijaciju tla lokacije brodogradilišta „Bijela“, na katastarskim parcelama 766/1, 766/2 i 2934 KO Bijela, Opština Herceg Novi.

Elaborat procjene uticaja Bijela

 

 

21.12.2015.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „Crnogorski elektroprenosni sistem“ AD Podgorica, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju dalekovoda 400 kV Čevo - Pljevlja.

Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu DV Čevo - Pljevlja

 

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

       da je Preduzeću „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, Ul. Nova Dalmatinska b.b ,donijeto Rješenje, broj: 02 - UPI – 1647/16 od 11.01.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na katastarskoj parceli broj 293/1 KO Trebješica, Glavni grad Podgorica, koji je uradio „Medix“ d.o.o. iz Podgorice.

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!