Obavještenja IPPC

 

09.10.2017.

R J E Š E N J E Odbija se zahtjev Kombinata Aluminijuma Podgorica - u stečaju a.d. za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja, iz razloga što podnosilac zahtjeva nije operater, odnosno fizičko ili pravno lice koje, u skladu sa propisima, upravlja postrojenjem ili ga kontroliše ili je ovlašćeno za donošenje ekonomskih odluka u oblasti tehničkog funkcionisanja postrojenja i na čije ime se izdaje integrisana dozvola.

18.04.2013.

O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, Preduzeće „Deponija“ d.o.o. iz Podgorice, Oktobarske revolucije br. 100, za podnijeti zahtjev za izdavanje integrisane dozvole za rad Regionalne sanitarne deponije za čvrsti komunalni otpad „Livade“, na katastarskim parcelama: 9/1, 9/2, 319/3, 3448/2, 3489 (dio) k.o. Tuzi i 7893/13 k.o. Podgorica, odobreno rješenje o izdavanju integrisane dozvole.

Prilog I,

Prilog II,

Prilog III,

Prilog IV zakoni,

Prilog V Netehnički prikaz podataka,

Prilog VI Spisak priložene dokumentacije uz zahtjev,

Spisak priložene dokumentacije, 

Zahtjev za integrisanu dozvolu za sanitarne kade


 15.04.2013.

O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je izrađen nacrt integrisane dozvole za rad postrojenja za proizvodnju acetilena u Bijeloj, preduzeća „Progas“ d.o.o. iz Nikšića, Vuka Karađića bb, na katastarskoj parceli br. 767, KO Bijela, Opština Herceg Novi.

Prilog 1  Dokumentacija koja je podnijeta uz zahtjev,

Prilog 2 Podaci o učešću javnosti, lokalne samouprave i drugih organa i organizacija, sastancima sa operaterom i drugim subjektima,

Prilog 3 Netehnički rezime,

Prilog 4 Lista pravnih propisa,

Progas P R I L O G   V,

Progas P R I L O G VI,

Progas P R I L O G VII,

Zahtjev


10.04.2013.

 

O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, „Možura“ d.o.o. iz Bara, Bušat bb, za podnijeti zahtjev za izdavanje integrisane dozvole za rad Regionalne sanitarne deponije za čvrsti komunalni otpad „Možura“, na katastarskoj parceli 2416/1 KO Kunje,  odobreno rješenje o izdavanju integrisane dozvole.

Prilog 1 Dokumentacija koja je podnijeta uz zahtjev,

Prilog 2 Podaci o učešću javnosti, lokalne samouprave i drugih organa i organizacija, sastancima sa operaterom i drugim subjektima,

Prilog 3 Netehnički rezime,

Prilog 4 Lista pravnih propisa,

Mozura P R I L O G   V,

Mozura P R I L O G VI,

Mozura P R I L O G VII,

Prilog Zahtjev za izdavanje integrisane dozvole

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je operater „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, Ul. Nova Dalmatinska bb, dostavio ovom organu Prijedlog mjera remedijacije i Program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije, za lokaciju koja se nalazi u okviru sekcije IV izgradnje autoputa Bar-Boljare dionica Smokovac-Uvač-Mateševo (kampovi Jabuka, Jabučki krš i Pajkov vir, uzvodno 100m od mosta st. km 38+830 i nizvodno 100m od mosta st. km 39+700 na rijeci Tari), Opština Kolašin.

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!