Obavještenja o prekograničnoj EIA

29.02.2016.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost U skladu sa članom 3 Konvencije o procjeni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu–Espoo, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije obavjestilo je Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore da se u Republici Srbiji planira realizacija projekta koji se odnosi na izgradnju hidroenergetskih objekata Brodarevo 1 i Brodarevo 2 na rijeci Lim, na stacionažama 101+887 i 87+355 riječnog toka.

U skladu sa dostavljenom notifikacijom o planiranim aktivnostima, Agencija za zaštitu životne srdine čini javno dostupnom dokumentaciju, koja se može preuzeti sa sljedećeg linka:
http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-davanje-saglasnosti-na-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-izradnje-he-brodarevo-1-i-he-brodarevo-2/?lang=lat

 

06.02.2013

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da će se u cilju prekograničnih konsultacija definisanih ESPOO konvencijom, dana 12.02.2013.godine sa početkom u 12 časova, u prostorijama Opštine Plužine održati javna rasprava o Studiji procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hidroelektrana „Buk Bijela” i “Foča” na rijeci Drini, naručioca MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ - MP a.d. Trebinje, Republika Srpska.

 

15.01.2013.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije dostavilo Ministarstvu održivog razvoja i turizma Crne Gore Studiju o procjeni uticaja na životnu sredinu izgradnje hidroenergetskih objekata “Brodarevo 1” i “Brodarevo 2” na rijeci Lim (sveska 1 i sveska 2) u cilju sprovođenja prekograničnih konsultacija.

Sveska 1: Analiza uticaja izgradnje hidroenergetskih objekata HE „Brodarevo 1“ i HE „Brodarevo 2“ na rijeci Lim na životnu sredinu predmetnog područja

Sveska 2: Analiza propagacije poplavnog talasa usled rušenja brana HE „Brodarevo 1“ i HE „Brodarevo 2“ na rijeci Lim.

 

15.01.2013.

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da su u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske u Banja Luci održane prekogranične konsultacije i prezentovane Studije o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju hidroelektrana „Buk Bijela” i “Foča na rijeci Drini, naručioca MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ - MP a.d. Trebinje, koje su dostavljene Ministarstvu održivog razvoja i turizma Crne Gore. 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!