Članci

Cites konvencija

     Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore - CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) je međunarodni sporazum između vlada država potpisnica. Cilj Konvencije je da se osigura da međunarodna trgovina primjercima divljih životinja i biljaka, njihovim djelovima i derivatima ne ugrozi opstanak istih vrsta u prirodi.U cilju borbe protiv nekontrolisane trgovine najranjivijim vrstama divlje flore i faune, i radi uspostavljanja efikasne kontrole izvozno-uvoznih aktivnosti, na inicijativu IUCN, 1973. godine uspostavljena je CITES konvencija. Prema mestu osnivanja naziva se i Vašingtonska konvencija, a na snagu je stupila 1. jula 1975. godine. CITES Konvencija reguliše promet preko 33 hiljade vrsta životinja i biljaka. Spiskovi svih vrsta nalaze se u Dodacima I, II i III Konvencije i možete ih pregledati na internet prezentaciji CITES Sekretarijata. U Dodacima CITES Konvencije nalaze se, između ostalog, sve "velike mačke", svi primati, papagaji, aligatori, krokodili, ptice grabljivice, slonovi, nosorozi, kornjače, morske kornjače, mnoštvo egzotičnih gmizavaca, korali, orhideje, kaktusi i tropske biljke.

 
    CITES funkcioniše tako što se divlje vrste životinja i biljaka svrstavaju u određene kategorije koje podliježu različitim merama kontrole prometa i trgovine. Svaki tip uvoza, izvoza, ponovnog izvoza i unosa iz mora vrsta koje pokriva CITES Konvencija mora biti odobreno kroz sistem izdavanja i provjere dozvola. Svaka država potpisnica Konvencije je dužna da odredi jedan ili više upravnih organa koji će upravljati izdavanjem dozvola i jedan ili više naučnih i stručnih tijela za pružanje savjeta i mišljenja o posledicama na datu vrstu usled trgovine.
  
U Crnoj Gori  upravni organ je Agencija za zaštitu životne sredine, dok postoje dvije naučne institucije  koje daju stručna mišljenja ( Sektor za monitoring i zastitu prirode u okviru Agencije za zastitu zivotne sredine i Institut za biologiju mora u Kotoru).  
 
Vrste zaštićene pod CITES Konvencijom navedene su u Dodacima I, II i III Konvencije. 
 
 
    Dodatak I sadrži vrste kojima prijeti izumiranje. Trgovina primjercima ovih vrsta je dozvoljena samo u posebnim slučajevima.Dodatak II sadrži vrste kojima direktno ne prijeti izumiranje, ali čija trgovina mora biti kontrolisana da bi se izbjeglo eksploatisanje koje bi ugrozilo njihov opstanak.Konferencija potpisnica (Conference of the Parties - CoP), je glavni mehanizam odlučivanja koji okuplja predstavnike država potpisnica. Rezolucijom Konferencije 9.24 odlučeno je da se koriste određeni  biološki i trgovinski kriterijumi u određivanju da li vrsta treba da bude uvrštena u Dodatak I ili II. Prije svakog zasijedanja Konferencije potpisnica, predlozi mogu biti podnijeti po tim kriterijumima od strane potpisnica. Svaka potencijalna izmjena se razmatra i prosleđuje na glasanje. Dodatak III sadrži vrste koje su zaštićene na teritoriji barem jedne dežave, koja traži od ostalih dražava potpisnica CITES Konvencije pomoć u kontroli prometa tih vrsta. Izmjene u Dodatku III  prate posebnu proceduru koja se razlikuje od one za izmjene Dodataka I i II, zato što svaka država potpisnica može da pravi jednostrane amandmane.
 
    Primjerak vrste koja se nalazi na Dodacima CITES Konvencije može da se uveze, izveze ili ponovno izveze iz države potpisnice samo ako ga prati odgovarajući dokument koji se predaje na uvid odgovarajućoj državnoj službi na graničnom prelazu. Postoje razlike u potrebnoj dokumentaciji kod država potpisnica Konvencije, zato je važno da se uvijek provjere nacionalni propisi, jer oni mogu biti restriktivniji od same Konvencije.
 
- CITES sajt: www.cites.org

Kontakt:

 Vladimir Pavićević

 e-mail  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 tel: 020/618-365

 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!