O nama

   

Agencija za zaštitu životne sredine (Environment protection Agency of Montenegro – EPA Montenegro) osnovana je Uredbom o izmjenama i dopunama uredbe o organizacijii načinu rada državne uprave („Sl.list CG”, br.68/08).

Agencija vrši stručne i sa njima povezane upravne poslove iz oblasti zaštite životne sredine, i to:

- Monitoring životne sredine

- Izrađuje analize i izvještaje

- Izdaje dozvole

- Ostvaruje komunikaciju sa relevantnim domaćim i međunarodnim organima i organizacijama, kao i sa javnošću

- Vrši i druge poslove utvrđene Zakonom o životnoj sredini i posebnim propisima

    Agencija sarađuje sa međunarodnim organima i organizacijama drugih država koje se bave zaštitom životne sredine, a posebno sa Evropskom agencijom za životnu sredinu, Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, učestvuje u radu profesionalnih mreža u okviru Evropske unije, kao i sa sličnim agencijama u drugim državama.

Ciljevi Agencije

- Zaštita i unaprjeđenje prirodne sredine u Crnoj Gori za sadašnje i buduće generacije, kao osnovni princip održivog razvoja

- Vršenje transparentne i odgovorne implementacije zakona, propisa i politika u oblasti životne sredine 

- Pružanje pouzdanih i pravovremenih informacija javnosti, nacionalnim i međunarodnim organima i organizacijama o stanju životne sredine u Crnoj Gori

Misija Agencije

    Osnivanjem Agencije za zaštitu životne sredine stvorili su se uslovi za implementaciju ciljeva i standarda EU u pogledu zaštite životne sredine.
    Misija Agencije je aktivno unaprjeđenje ekološkog statusa Crne Gore na profesionalan način, služeći tako prirodi, zdravlju i ekonomskim interesima sadašnjih i budućih generacija, sa vizijom da će Crna Gora biti zemlja u kojoj će se živjeti u harmoniji sa prirodom.

 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!