Odjeljenje za radiološku i nuklearnu sigurnost i bezbjednost i zaštitu od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja

Odjeljenje za radiološku i nuklearnu sigurnost i bezbjednost i zaštitu od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja

Odjeljenje za radiološku i nuklearnu sigurnost i bezbjednost i zaštitu od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja vrši poslove koji se odnose na: sistematsko ispitivanje sadržaja radionuklida u životnoj sredini (monitoring); izradu analiza i izvještaja o stanju radioaktivnosti životne sredine; prikupljanje i objavljivanje informacija od interesa za životu sredinu i zdravlje ljudi; vođenje informacionog sistema o stanju radioaktivnosti u životnoj sredini; prikupljanje informacija o radijacionim udesima; izdavanje dozvola za proizvodnju, promet i korišćenje izvora jonizujućeg zračenja i radioaktivnih materijala; izdavanje potvrda o evidentiranju izvora jonizujućeg zračenja; izdavanje potvrda o ispunjenosti uslova za stručnu osposobljenost lica odgovornog za zaštitu od jonizujućeg zračenja; vođenje registra prijava izdatih dozvola, potvrda o evidentiranju i sertifikata; formiranje i održavanje baze podataka (centralni registar) o izvorima jonizujućeg zračenja i korisnicima tih izvora, radioaktivnim materijalima, profesionalno izloženim licima, o radioaktivnom otpadu i vršenje kontrole evidencija koje vode korisnici, kao i o drugim podacima od značaja za zaštitu od jonizujućeg zračenja i radijacionu sigurnost; nalaganje i učestvovanje u sprovođenju mjera zaštite od jonizujućeg zračenja i radijacione sigurnosti; zaštitu od nejonizujućeg zračenja; saradnju sa nadležnim državnim organima, međunarodnom agencijom za atomsku energiju i drugim međunarodnim tijelima i nadležnim organima drugih država u vezi sa sprovođenjem zakona; dostavljanje sredstvima javnog informisanja, nadležnim državnim organima i međunarodnoj agenciji za atomsku energiju informacija od značaja iz oblasti zaštite od jonizujućeg zračenja i radijacione sigurnosti; davanje mišljenja na zahtjev nadležnih državnih organa u vezi sa pristupanjem međunarodnim konvencijama i drugim sporazumima iz oblasti zaštite od jonizujućih zračenja i radijacione sigurnosti, izdavanje i oduzimanje dozvola za korišćenje izvora elektromagnetnog polja; izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje stručnih poslova zaštite od nejonizujućih zračenja; izdavanje i oduzimanje dozvola za korišćenje uređaja koji emituju ultrazvuk; izdavanje i oduzimanje dozvola za korišćenje uređaja koji emituju optičko zračenje ili sadrže izvore optičkog zračenja; izdavanje i oduzimanje dozvola za stručno osposobljavanje lica odgovornih za sprovođenje mjera zaštite od nejonizujućih zračenja; izradu stručne osnove Programa sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućeg zračenja; pripremu informacije o sprovođenju programa monitoring; vođenje registra o nejonizujućem zračenju; praćenje donošenja i primjenu propisa, preporuka i direktiva EU u oblasti izdavanja dozvola za zaštitu od  nejonizujućeg  zračenja i pripremanje izvještaja i informacija iz djelokruga navedenih aktivnosti.

- Izdavanje dozvola iz oblasti zaštite životne sredine koje se odnose na zaštitu od jonizujućeg zračenja i radioaktivne materijale

 - Izdavanje dozvola iz oblasti zaštite od nejonizujućeg zračenja

 - Komunikaciju sa nosiocima dozvola i potencijalnim kandidatima za dozvolu, kao i savjetovanje istih

 - Vođenje centralnog registra o izvorima jonizujućih zračenja i korisnicima tih izvora, radioaktivnim materijalima, radioaktivnom otpadu, nosiocima dozvola, potvrdama o evidentiranju, profesionalno izloženim licima kao i o drugim podacima od značaja za zaštitu od jonizujućeg zračenja

 - Prati donošenje i primjenu propisa, preporuka i direktiva EU u oblasti izdavanja dozvola za zaštitu od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja

 - Pripremanje izvještaja i informacija iz djelokruga


    Pravna lica i preduzetnici koji hoće da proizvode, vrše promet i koriste izvore jonizujućih zračenja ne mogu obavljati te djelatnosti prije nego što dobiju rešenje nadležnog organa o ispunjenosti uslova za obavljanje tih djelatnosti.

     Agencija izdaje rešenje pravnim licima na osnovu odluke o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za vršenje mjerenja radi procjene stepena izloženosti jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima zračenja, pacijenata i stanovništa i to za:

- Dozimetrijska mjerenja i kontrola radne sredine
- Mjerenja stepena individualnog spoljašnjeg izlaganja profesionalno izloženih lica (lična dozimetrijska kontrola).
- Mjerenja stepena individualnog spoljasnjeg izlaganja profesionalnog izloženih lica (lična dozimetrijska kontrola).
- Mjerenja stepena unutrašnjeg izlaganja profesionalno izloženih lica.
- Biodozimetrijska mjerenja individualnog izlaganja jonizujućem zračenju.
- Mjerenja radi sprovođenja programa osiguranja i kontrole kvaliteta.
- Projektovanje mjera zaštite od jonizujućih zračenja.

     Nadležna ustanova koja kontroliše zdrastveno stanje profesionalno izloženih lica koja rade u zoni jonizujućih zračenja je Javna Zdrastvena Ustanova "Dom Zdravlja" -Podgorica. Promet izvora jonizujućih zračenja preko granice Crne Gore može se vršiti samo uz odobrenje nadležnog drzavnog organa.

Pravna lica i preduzetnici mogu proizvoditi, vršiti promet i koristiti izvore jonizujućih zračenja ako ispunjavaju sledeće usove:

 1. Da objekti i prostorije u kojima proizvode i skladiste izvor jonizujućih zračenja ili sa njima rade moraju odgovarati tehničkim, sigurnosnim zdrastvenim i drugim propisanim uslovima.
 2. Da licima koja rade sa izvorima jonizujućih zračenja obezbijede odgovarajuća srestva za zaštitu od jonizujucih zracenja kao i opremu za mjerenje zračenja.
 3. Da obezbijede da sa izvorima jonizujućih zračenja rade lica koja imaju propisanu stručnu spremu i da ispunjavaju propisane zdrastvene uslove prije i toku rada sa izvorima jonizujućih zračenja. 
 4. Da se preduzmu sve mjere kako nebi došlo do kontaminacije životne sredine. 
 5. Da se preduzmu sve propisane mjere kako radioaktivni otpad ne bi doveo do kontaminacije životne sredine iznad propisanih granica.
 6. Pravna lica i preduzetnici su dužni da obezbijede radioaktivni material, rendgen aparate i druge uređaje koji proizvode jonizujuća zraćenja u skladu sa propisanim uslovima za njihov promet i korišćenje.


Zakon o zaštiti od jonizujućeg  zračenja i radijacionoj sigurnosti (sl. list CG br56/09)

Zakon o prevozu opasnih materija (sl. list Crne Gore br5/2008)

Pravilnik o uslovima za promet i korišćenje radioaktivnih materijla, rendgen aparata i drugih uređaja koji proizvode jonizujuća zračenja (sl. list SRJ BR 32/98)

Odluka o stručnoj spremi i zdrastvenim uslovima lica koja rade sa izvorima jonizujućih zračenja (sl. list SRJ BR 45/97)

Odluka o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za vršenje mjerenja radi procjene stepena izloženosti jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima zračenja, pacijenata i stanovništva. (sl. list SRJ BR 45/97)

Uplata se vrši na br žr: 832-7074-24

Svrha plaćanja: Naknada za utvrđivanje ispunjenossti uslova za korišćenje izvora jonizujućeg zračenja i drugih izvora zračenja

Primalac: Agencija za zaštitu životne sredine 

Kontakt:

Radonjić Slavko

e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

tel/fax: 020/618-396


POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA IZDAVANJE DOZVOLA:

Izdavanje rješenja za korišćenje jonizujućih zračenja u nuklearnoj medicini 

Izdavanje rješenja za korišćenje rengen aparata za snimanje zuba 

Izdavanje rješenja za korišćenje rendgen aparata u dijagnostici 

Izdavanje rješenja za korišćenje izvora jonizujućeg zračenja u industriji 

Izdavanje rješenja za korišćenje izvora jonizujućih zračenja u radioterapiji

Izdavanje rješenja za promet (uvoz, izvoz, prodaja) izvora jonizujućih zračenja

Izdavanje dozvola za promet radioaktivnog materijala

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!