Sektor za vođenje informacionog sistema iz oblasti zaštite životne sredine

Sektor za vođenje informacionog sistema iz oblasti zaštite životne sredine

Sektor za vođenje informacionog sistema iz oblasti zaštite životne sredine vrši poslove  koji se odnose na: uspostavljanje  informacionog sistema zaštite životne sredine u cilju efikasnog identifikovanja, klasifikovanja, obrade, praćenja i evidencije prirodnih resursa i upravljanja životnom sredinom; objavljivanje podataka i informacija o stanju životne sredine, opterećenjima i uticajima na životnu sredinu, a naročito podataka o: stanju životne sredine i njenim segmentima, prikupljene i obrađene u skladu sa ovim zakonom, posebnim propisima i Nacionalnom listom indikatora; emisijama zagađujućih materija u životnoj sredini; prirodnim i prostornim obilježjima; prirodnim pojavama; prirodnim resursima i korišćenju prirodnih resursa; područjima koja su posebnim propisima određena kao zaštićena ili ugrožena; biološkoj raznovrsnosti; uticajima zagađivanja životne sredine na zdravlje ljudi; otpadu i upravljanju otpadom; hemikalijama; industrijskim i ekološkim udesima; zagađivačima životne sredine; organizacijama u sistemu EMAS; zakonodavnim,  administrativnim, organizacionim i strateškim mjerama; indikatorima održivog razvoja; stručnim i naučnim istraživanjima domaćih i međunarodnih institucija; planovima i programima zaštite  životne sredine i preduzetim mjerama; razmjeni informacija sa drugim informacionim sistemima i dr; uspostavljanje i održavanje kontakata sa medijima i promociju Agencije u javnosti; obezbjeđenje pristupa drugim informacionim sistemima i harmonizacija svih relevantnih informacija i podataka na nacionalnom i međunarodnom nivou; neposrednu i stalnu komunikaciju sa međunarodnim organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine, posebno sa Evropskom Komisijom za životnu sredinu; razmjenu informacija putem nacionalnih i međunarodnih mreža; razvijanje informacionih tehnologija za Agenciju, izradu i održavanje baze podataka informacionog sistema Agencije; vođenje integralnog katastra zagađivača; prikupljanje i objavljivanje infomacije koje se posebno odnose na: tekstove međunarodnih ugovora, konvencija ili sporazuma i pravo Evropske unije; propise koji se odnose na životnu sredinu; planove i programe koji se odnose na životnu sredinu; izvještaje o stanju životne sredine; podatke dobijene monitoringom životne sredine; procjenu uticaja na životnu sredinu i procjene rizika koji se tiču segmenata životne sredine; učešće javnosti u donošenju odluka o posebnim aktivnostima; organizovanje javnih rasprava povodom pripreme planova i programa u vezi sa zaštitom životnom sredinom; organizovanje javnih rasprava i okruglih stolova u vezi sa izradom zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite životne sredine; pružanje stručnih savjeta iz oblasti životne sredine; djeluje kao veza između vlade, civilnog sektora i javnosti; organizovanje javnih rasprava kroz koje se javnost informiše odgovarajućim propisima iz oblasti zaštite životne sredine; promovisanje dobrog i transparentnog upravljanja na polju zaštite životne sredine; organizovanje sastanaka i radionica, omogućavajući na taj način razmjenu iskustava, informacija i perspektiva.


 

Kontakt:

Valentina Aranđelović

Tel: 020/446-512

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Adnan Đečević

Tel: 020/446-511

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!