Sektor za izdavanje dozvola

Dozvole za SEA (stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu)

Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (Sl. list RCG, br. 80/05) je stupio na snagu 1. januara 2008. godine. Ovim zakonom se utvrđuju uslovi, način i postupak vršenja procjene uticaja određenih planova ili programa na životnu sredinu, kroz integrisanje principa zaštite životne sredine u postupku pripreme, usvajanja i realizacije planova ili programa koji imaju uticaj na životnu sredinu.


-    ZAKON  (elektonska forma);

Kratak opis postupka pri izdavanju saglasnosti na Elaborat o životnoj sredini:

-    Na osnovu člana 17 Zakona o „Strateškoj procjeni uticaja“  izvještaj o strateškoj procjeni se dostavlja na uvid Agenciji za zaštitu životne sredine, radi davanja mišljenja na dati izvještaj;

-    Agencija za zaštitu životne sredine daje primjedbe ili sugestije na dati izvještaj poslije čega se isti vraća na doradu i prosleđuje u dalju proceduru;

-    Zakonski rok za davanje mišljenja na izvještaj o strateškoj procjeni uticaja je 30 dana od dana podnošenja Izvještaja na uvid;

-    U koliko se mišljenje ne izda u zakonski predviđenom roku, smatra se da Agencija za zaštitu životne sredine nema primjedbi;

-    Nakon isteka roka obrađivač plana ili programa je dužan da obavijesti javnost i organizuje javnu raspravu radi distribuiranja datog izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na uvid javnosti;

-    Po završetku javne rasprave Agencija za zaštitu životne sredine formira stručnu komisiju  koja ponovo pregleda kompletni izvještaj; 

-    Poslednji korak u ovom postupku je IZDAVANJE SAGLASNOSTI na dati izvještaj, koju izdaje predhodno formirana stručna komisija.

Naknada za ocjenu izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Uplata se vrši na br žio račun : 832-7073-27

Svrha plaćanja: Taksa

Primalac: Agencija za zaštitu životne sredine 


Kontakt:

Tamara Brajović 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Dozvole za uvoz/izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač i proizvode koje sadrže te supstance ili su pomoću nijh proizvedeni

Na osnovu čana 5 Odluke o kontrolnoj listi za izvoz, uvoz i tranzit robe ("Sl. list CG", br. 82/08) organ uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine izdaje dozvole za uvoz/izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač i proizvoda koji sadrže te supstance ili su pomoću njih proizvedeni.

Dokumentacija potrebna za izdavanje dozvole za uvoz/izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač :

1. Pismeni zahtjev za uvoz/ izvoz sadrži sledeće podatke:

- naziv i vrstu robe;

- tarifnu oznaku, odnosno tarifne oznake robe;

- količinu robe u jedinici mjere;

- podatke o licu koje uvozi, odnosno izvozi robu (ime, naziv, adresa, matični, odnosno registracioni broj);

- naznačenje države porijekla robe (proizvođač robe i zemlja proizvodnje);

- naziv firme koja isporučuje robu i zemlja iz koje se isporučuje roba;

- granični prelaz

2. Kopiju fakture ili profakturu firme koja isporučuje robu

3. Dokaz da je uvoznik/ izvoznik registrovan za obavljanje navedene djelatnosti

3. Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od: 50,00 Eura

Svrha uplate: RAT

Naziv primaoca: Agencija za zaštitu životne sredine 

Žiro račun:  832-31614120-72

Dokumntacija potrebna za izdavanje dozvole za uvoz/ izvoz proizvoda koji sadrže te supstance ili su pomoću njih proizvedeni. 

1.  Pismeni zahtjev za uvoz /izvoz sadrži sledeće podatke  

-    naziv i vrstu robe; 
-    tarifnu oznaku, odnosno tarifne oznake robe;
-    količinu robe u jedinici mjere
-    podatke o licu koje uvozi, odnosno izvozi robu (ime, naziv, adresa, matični, odnosno registracioni broj) 
-    naznačenje države porijekla robe (proizvođač robe i zemlja proizvodnje)
-    naziv firme koja isporučuje robu i zemlja iz koje se isporučuje roba
-    granični prelaz

2. Kopija fakture ili profakturu firme koja isporučuje robu
3. Potvrda/uvjerenjr od proizvođača ili od izvoznika o vrsti supstance u proizvodu
4. Dokaz da je uvoznik/izvoznik registrovan za obavljanje navedene djelatnosti


Navedena dokumentacija se podnosi u skladu sa članom 5. i 6. Uredbe  za sprovođenje zakona o spoljnoj trgovini (»Sl.list RCG« br.52/04, 44/07)


 

 Kontakt:

 Tatjana Boljević

 e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 tel/fax: 020/446-507

Dozvole za sakupljanje i promet biljnih i životinjskih vrsta

Agencija za zaštitu životne sredine nadležna je da izdaje:

1) Dozvole za izvoz, uvoz i tranzit ugroženih divljih biljnih i životinjskih vrsta u skladu sa Zakonom o potvrđivanju CITES Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore („Službeni list SRJ“, Međunarodni ugovori, broj11/01) 

CITES Konvencija  (opširnije)

 2) Dozvole za promet i sakupljanje nezaštićenih i pojedinih zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta Crne Gore u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima sakupljanja i korišćenja nezaštićenih biljnih vrsta ("Sl.List RCG", br 27/02, 64/03) i Rješenjem o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta („Službeni list RCG“, broj 76/06).

Za izdavanje dozvole potrebno je dostaviti Agenciji za zaštitu životne sredine sledeća dokumenta:

- Zahtjev sa podacima o nazivu vrsta, količini vrsta koje se uvoze/izvoze/reeksportuju, a ukoliko se radi o sakupljanju vrsta i nazive lokaliteta sa kojih se te vrste sakupljaju.

- Uplatnica uz zahtjev kao dokaz da je uplaćeno 5,00 eura na

- Žiro račun:  832-31614120-72

- Svrha uplate: Administrativna taksa

- Primalac: Agencija za zaštitu životne sredine

- Rješenje o registraciji preduzeća koje je ovlašteno za sakupljanje nezaštićenih vrsta u Crnoj Gori, a u koliko se radi o prometu vrstama potrebno je dostaviti podatke o pravnom/fizičkom licu koje vrši promet biljnim i životinjskim vrstama.


Lista zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta Crne Gore

Članovi zakona o zaštiti prirode koji se odnose na uzgoj, promet, zaštitu i očuvanje ugroženih biljnih i životinjskih vrsta Kontakt:

 Ana Lekić

 e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.   

 tel/fax: 020/446-529 

Dozvole za EIA (procjena uticaja na životnu sredinu)

 

Kontakt: tel/fax: 020 446-515, 020 446-517

Ilija Radović   e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Jasmina Janković  e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 

Emir Redžepagić e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Nikola Raičević e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 

Dozvole za izvoz i tranzit opasnog otpada

Prilikom izvoza i tranzita opasnog otpada napalaćaju se taksa, 10,00 eura po toni opasnog otpada.

Uplata se vrši na br žr: 832-31614120-72

Svrha plaćanja: Taksa

Primalac:  Agencija za zaštitu životne sredine

Dozvole za izvoz i tranzit opasnog otpada

Član 69

Uvoz, tranzit i izvoz opasnog otpada može se vršiti samo na osnovu dozvole, koju na zahtjev pravnog ili fizičkog lica izdaje agencija.

Uvoz i tranzit neopasnog otpada može se vršiti samo na osnovu dozvole koju na zahtjev pravnog ili fizičkog lica izdaje agencija.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana podnosi se dokumentacija koja prati pošiljku i sadrži naročito.

1. Izvještaj o karakterizaciji otpada,

2. Dokaze o obaveštenju i odobrenju svih država kroz koje otpad prolazi do krajnjeg odredišta,

3. Ugovor zaključen između uvoznika i izvoznika,

4. Druge dokaze u skladu sa zakonom

Za prekogranično kretenje otpada podnosilac zahtjeva obezbeđuje odgovarajuću finasisku garanciju i polisu osiguranja ili drugi oblik osiguranja u skladu sa propisima države uvoza ili tranzita, u iznosu koji je potreban za troškove tretmana otpada, kao i za eventualne troškove sanacije u slučaju havarije. Bliži sadržaj dokumentacije koja se podnosi u zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz, i tranzit otpada iz st.1 i 2,kao i listu klasifikacije otpada utvrđuje propisom nadležni organ državne uprave.

Pravilnik

Bliža sadržina propisane dokumentacije određena je Pravilnikom o dokumentaciji koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada (" Sl. list SRJ " Br 69/99) .


 

Kontakt:

Boris Nišavić  

 e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radoman Vukić

 e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Tel: 020 618-260

 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!