Sektor za vođenje informacionog sistema iz oblasti zaštite životne sredine

Sektor za vođenje informacionog sistema iz oblasti zaštite životne sredine vrši poslove  koji se odnose na: uspostavljanje  informacionog sistema zaštite životne sredine u cilju efikasnog identifikovanja, klasifikovanja, obrade, praćenja i evidencije prirodnih resursa i upravljanja životnom sredinom; objavljivanje podataka i informacija o stanju životne sredine, opterećenjima i uticajima na životnu sredinu, a naročito podataka o: stanju životne sredine i njenim segmentima, prikupljene i obrađene u skladu sa ovim zakonom, posebnim propisima i Nacionalnom listom indikatora; emisijama zagađujućih materija u životnoj sredini; prirodnim i prostornim obilježjima; prirodnim pojavama; prirodnim resursima i korišćenju prirodnih resursa; područjima koja su posebnim propisima određena kao zaštićena ili ugrožena; biološkoj raznovrsnosti; uticajima zagađivanja životne sredine na zdravlje ljudi; otpadu i upravljanju otpadom; hemikalijama; industrijskim i ekološkim udesima; zagađivačima životne sredine; organizacijama u sistemu EMAS; zakonodavnim,  administrativnim, organizacionim i strateškim mjerama; indikatorima održivog razvoja; stručnim i naučnim istraživanjima domaćih i međunarodnih institucija; planovima i programima zaštite  životne sredine i preduzetim mjerama; razmjeni informacija sa drugim informacionim sistemima i dr; uspostavljanje i održavanje kontakata sa medijima i promociju Agencije u javnosti; obezbjeđenje pristupa drugim informacionim sistemima i harmonizacija svih relevantnih informacija i podataka na nacionalnom i međunarodnom nivou; neposrednu i stalnu komunikaciju sa međunarodnim organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine, posebno sa Evropskom Komisijom za životnu sredinu; razmjenu informacija putem nacionalnih i međunarodnih mreža; razvijanje informacionih tehnologija za Agenciju, izradu i održavanje baze podataka informacionog sistema Agencije; vođenje integralnog katastra zagađivača; prikupljanje i objavljivanje infomacije koje se posebno odnose na: tekstove međunarodnih ugovora, konvencija ili sporazuma i pravo Evropske unije; propise koji se odnose na životnu sredinu; planove i programe koji se odnose na životnu sredinu; izvještaje o stanju životne sredine; podatke dobijene monitoringom životne sredine; procjenu uticaja na životnu sredinu i procjene rizika koji se tiču segmenata životne sredine; učešće javnosti u donošenju odluka o posebnim aktivnostima; organizovanje javnih rasprava povodom pripreme planova i programa u vezi sa zaštitom životnom sredinom; organizovanje javnih rasprava i okruglih stolova u vezi sa izradom zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite životne sredine; pružanje stručnih savjeta iz oblasti životne sredine; djeluje kao veza između vlade, civilnog sektora i javnosti; organizovanje javnih rasprava kroz koje se javnost informiše odgovarajućim propisima iz oblasti zaštite životne sredine; promovisanje dobrog i transparentnog upravljanja na polju zaštite životne sredine; organizovanje sastanaka i radionica, omogućavajući na taj način razmjenu iskustava, informacija i perspektiva.


 

Kontakt:

Valentina Aranđelović

Tel: 020/446-512

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Adnan Đečević

Tel: 020/446-511

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!