Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore - Monitoring kvaliteta vazduha

Mjerna stanica Pljevlja

Pljevlja

Pregled mjerenja za 10.05.2019 14:00h

  KomponentaOznakaKoncentracijaCAQI*
  Azot dioksidNO25,1 µg/m32,54
  Sumpor dioksidSO213,4 µg/m36,70
  Leb.čestice PM10PM1024,6 µg/m324,64
  *CAQI (Common Air Quality Index) indeks kvaliteta vazduha (U FAZI TESTIRANJA!)

  Meteorološki podaci ZHMSCG

  Obavještenja:

  08.12.2016.

  NOVA LOKACIJA ZA AUTOMATSKU STACIONARNU STANICU ZA PRAĆENJE KVALITETA VAZDUHA U PLJEVLJIMA

  Od 05.decembra 2016. godine automatska stacionarna stanica za praćenje kvaliteta vazduha u urbanoj zoni Pljevalja nalazi se na lokaciji Gagovića imanje.

  Nakon usvajanja Informacije o zagađenosti vazduha u Pljevljima, uzrocima i uticajima zagađenja i planiranim i sprovedenim mjerama za smanjenje zagađenja, Vlada Crne Gore je zadužila Agenciju za zaštitu životne sredine da u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Opštinom Pljevlja, izvrši reviziju državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha, tako da reprezentativno izabrane lokacije prikazuju objektivno stanje kvaliteta vazduha u Opštini Pljevlja.

  03.08.2016.

  Usled prekida u napajanju električnom energijom, uzorkovanih najčešće nevremenom i grmljavinskim procesima, dolazi do prekida u radu mjernih instrumenata za praćenje kvaliteta vazduha  na mjernom mjestu u urbanom dijelu Pljevalja. Nakon ponovnog puštanja u rad, neophodna je stabilizacija instrumenata u trajanju od 12 do 24 sata i u tom periodu moguće su pojave vrijednosti koncentracija koje ne odgovaraju stvarnom stanju kvaliteta vazduha. Do ovih pojava je došlo početkom i krajem jula (6., 7. i 28. jula) na stanici u Skerlićevoj ulici u Pljevljima, što se manifestovalo prikazom trenutnih ne realnih koncentracija PM10 čestica na web stranici Agencije za zaštitu životne sredine.
   
  Napominjemo da su podaci prikazani u realnom vremenu  tzv. ne validirani podaci, i neophodna je njihova provjera i validacija od starne akreditovane institucije prije zvanične objave u okviru mjesečnih izvještaja o kvalitetu vazduha.

   

   

  18.06.2016.

  Zbog prekida u napajanju električnom energijom došlo je do trenutnog prekida u radu mjernih instrumenata na automatskoj stacionarnoj stanici u Skerlićevoj ulici u Pljevljima. U toku je stabilizacija analizatora za automatsko praćenje koncentracije PM10 čestica u vazduhu i rezultati mjerenja će biti dostupni na sajtu Agencije u najkraćem mogućem roku.

  09.05.2016.

  08.05.2016. godine zbog radova na elektromreži, odnosno isključenja trafostanice na koju je povezana mjerna stanica u Skerlićevoj ulici u Pljevljima, došlo je do  prekida mjerenja od 07h do 19h. Nakon uključenja na mrežu rezultati sa mjernih instrumenata za sumpor(IV)dioksid SO2 i okside azota su dostupni na serveru, dok je stabilizacija analizatora PM10 još u toku i zbog toga ovi podaci još nijesu dostupni na web stranici Agencije.

   
  Odmah nakon uspostavljanja stabilizacije mjernog instrumenta rezultati mjerenja PM10 čestica u vazduhu (nevalidirani podaci) biće dostupni javnosti.
   

  12.02.2016.

  Prekid u dostavljanju podaka o kvalitetu vazduha u realnom vremenu sa mjerne stanice u Pljevljima

   
  Na mjernoj stanici u Pljevljima od 04.02.2016. godine došlo je do prekida komunikacije između računara koji je konfigurisan kao dataloger  i servera sa kojeg se usmjeravaju podaci prema web aplikaciji na sajtu Agencije. Stručni tim CETI-ja pristupio je otklanjanju ovih smetnji u saradnji sa hrvatskom firmom EKONERG koja je zadužena za servisiranje i kalibraciju mjerne opreme.
   
  Nakon urađenih intervencija, uspostavljena je nesmetana komunikacija sa zamjenskim računarom u Pljevljima. Dodatna podešavanja koja su u toku omogućiće ponovni pristup podacima sa mjernih instrumenata na ovoj lokaciji.
   

  03.12.2015.

  Obavještenje o aktuelnoj situaciji u Pljevljima

  Na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine dostupni su rezultati kontinuiranog mjerenja kvaliteta vazduha sa automatskih analizatora u realnom vremenu u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha. Akreditovana institucija koja vrši validaciju podataka i dostavlja rezultate Agenciji u okviru mjesečnih izještaja o kvalitetu vazduha (CETI) postupa u skladu sa važećim propisima Crne Gore koji su u potpunosti usklađeni sa evropskom legislativom.

  Uvidom u rezultate mjerenja sa mjerne stanice u Skerlićevoj ulici u Pljevljima tokom popodnevnih časova 01.12.2015. godine evidentirane su veoma visoke koncentracije PM10 čestica u vazduhu. Imajući u vidu da se radi o koncentracijama koje su za kratak vremenski period dostigle višestruko veću vrijednost od prethodno izmjerenih vrijednosti, pristupilo se detaljnoj analizi razloga za ovakav “odgovor” mjernog instrumenta.

  Na osnovu podataka koje je Agencija dobila od Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju u pljevaljskoj kotlini je zastupljena jako loša meteoroška slika sa aspekta kvaliteta vazduha. Stabilna atmosfera, temperaturne inverzije i izuzetno visok atmosferski pritisak uzrokovali su koncentrisanje zagađujućih čestica u prizemnom sloju atmosfere. Ostali mjereni parametri su u okviru propisanih normi.

  Takođe u pomenutom periodu Agencija nije bila u posjedu informacija da postoji akcidentna situacija koja bi mogla imati za uzrok ovako visoke koncentracije PM10 čestica u vazduhu, osim već evidentiranih emisija u vazduh iz TE Pljevlja, kolektivnih i individualnih ložišta, emisija iz saobraćaja i Rudnika uglja (glavni izvori emisije štetnih materija u vazduh sa područja Opštine Pljevlja).

  Nakon intervencije ekipe CETI-ja na terenu uz komunikaciju sa ovlašćenim serviserom iz Zagreba (EKONERG Zagreb) pristupilo se proceduri stabilizacije instrumenta (24h). Automatska metoda određivanja koncentracije PM10 čestica u vazduhu je indikativna i služi za praćenje satnih koncentracija, ali su rezultati mjerenja zvanični tek nakon obavljene validacije i upoređivanja sa rezultatima dobijenim mjerenjem pomoću referentne metode (gravimetrijska metoda) koja se takođe primjernjuje na mjernoj stanici u Pljevljima.

  Na osnovu preliminarnih rezultata koje je Agenciji dostavio CETI koncentracije PM10 čestica izmjerene referentnom metodom u istom periodu kada je automatski analizator pokazivao vrijednosti za PM10 čestice u vazduhu veće od 1000µg/m3, realna koncentracija PM10 četica je bila višestruko manja. Validirani podaci biće objavljeni nakon završene laboratorijske obrade uzoraka filtera i validacije podataka u skladu sa propisanom procedurom.

  Evidentan je problem u pljevaljskoj kotlini tokom sezone grijanja sa aspekta kvaliteta vazduha, odnosno koncentracije PM čestica u vazduhu, ne samo zbog velikog broja prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija već i zbog prekoračenja dozvoljene srednje godišnje vrijednosti. Iz tog razloga se na ovom mjernom mjestu primjenjuju sve dostupne metode mjerenja i praćenja hemijskog sastava PM čestica.

  Situacije koje imaju za rezultat smetnje i prekid u radu automatskih analizatora nisu rijetke i mogu biti uzrokovane brojnim faktorima: prekid ili nestabilno napajanje električnom energijom, varijacija napona, fizička oštećenja spoljašnjih djelova instrumenta i brojna druga. Tehnička služba ovlašćene institucije ima zadatak da utvrdi razloge ovakvog rada mjernog instrumenta i o tome obavijesti Agenciju.

  Molimo sve zainteresovane strane, kako bi se spriječilo dezinformisanje javnosti, da se u slučaju tumačenja rezultata mjerenja ne samo u vezi kvaliteta vazduha, već i za sve segmente životne sredine, obrate Agenciji za zaštitu životne sredine, a naša je zakonska i moralna obaveza da na ovakve zahtjeve odgovorimo u najkraćem mogućem roku.

   

  01.12.2015

  Tehnička stručna lica iz Centra za ekotoksikološka istraživanja (CETI) su nakon terenskog obilaska i kontrole rada mjerne stanice u Skerlićevoj ulici oko 20h utvrdila neispravnost u radu automatskog analizatora za mjerenje koncentracije PM10 čestica. Instrument pokazuje status greške , tako da će intervencija u cilju ponovnog stavljanja analizatora u funkciju biti izvršena tokom sjutrašnjeg dana.

  Imajući u vidu da su podaci koji se u realnom vremenu objavljuju na sajtu Agencije tzv. nevalidirani, neophodno je analizirati i obraditi sve relevantne informacije i u najkraćem roku će javnost biti obaviještena u vezi sa kvalitetom vazduha u Pljevljima tokom 1. decembra.

  .